is toegevoegd aan je favorieten.

C. Iulii Caesaris Belli Gallici libri VII en A. Hirtii liber VIII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dr. P. V. SORMANI,

Kaegis Grieksche Syntaxis.

Prijs . . fl.25.

Herhalings-Tabellen.

AANHANGSEL OP KAEGI'S GRAMMATICA. DERDE DRUK.

Prijs f 0.50.

BEOORDEELINGEN.

„Het is een met veel zorg bewerkt boek en nauw gelet is zoowel op de eischen van zuivere taalstudie als op de methode om de taal gemakkelijk aan te leeren". (Ned. Spectator),.

„Wjj verwachten, dat op, de Nederlandsche gymnasia dit boek spoedig in gebruik zal worden genomen, om ook hier, evenals in het buitenland, de scholieren te ontheffen van „ballast en rariteiten", die in het aanleeren van het Grieksoh meer belemmeren dan bevorderen." (Het Schoolblad).

„Kaegi's Grieksche grammatica, bewerkt door Dï. P. V. Sormani, een nieuwe spraakkunst, degelijk, zoo beknopt mogelgk en toch uitgebreid genoeg.

Het duitsehe boek, waarnaar dit bewerkt is, beleefde in korten tjjd een derden druk.

Dit werk is geheel naar de eischen des tijda en verdient alle aanbeveling".

fSoerabaiasch HandelsbladJ.

„Over 't geheel, en in 't bijzonder wat de Syntaxis aangaat, acht ik deze nieuwe grammatica een uitstekend handboek, dat aanvult, wat ontbreekt, en naast het goede, dat bestaat, een waardige plaats kan innemen."

(Museum.) Haarlem. A. H. Garrer.

„De slotsom onzer beschouwing is, dat volgens onze overtuiging, Dr. Sormani door de bewerking van Kaegi's Qrieksche Spraakkunst aan het Gymnasiaal Onderwjjs in Nederland waarlijk een dienst heeft bewezen. — De onvolmaaktheden, die wij aanstipten, zelfs het verschil van opvatting omtrent sommige gewichtige punten, mogen ons niet beletten een woord van lof te schrijven voor een leerboek, dat streeft naar verlichting van het onderwijs en, het succes in Duitschland bewjjst het, bij leerlingen en leeraren veel bijval heeft gevonden.

Moge een tweede uitgave, die wjj het boek van harte toewenschen, den verdienstelijken bewerker weldra de gelegenheid geven om zjjn werk onder alle opzichten te volmaken."

(Studiën). Dr. C. Wilde.

Dr. P. V. SORMANI,

De Leer der Tempora en Modi

IN HET GRIEKSCH. Prijs f 0.60.

Uitgaven -van P. NOORDHOPF te Groningen.