is toegevoegd aan uw favorieten.

Voortzetting van den strijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 92 —

Onze tegenstanders hebben ook nog andere beschuldigingen. Zij beweren, p. 34, dat wij, wijl wij in de Simson verhalen hyperbolische uitdrukkingen "exaggerations" aannemen (de definitie van hyperbool is, volgens* Van Dale, een overdrijvende uitdrukking, d.w.z. een "exaggeration") dat wij de Simson verhalen niet als strikt historisch beschouwen. De Notes echter bewijzen overal het tegendeel. Zij spreken b.v. van, "The history and record of this Danite (Samson). Zij zeggen u dat, "It is the history of an individual, enz., enz." Deze historische "individual"—zoo zeggen de Notes—is een "champion", een held (vergelijk hier wat onze Gereformeerde schrijvers opmerken omtrent Simson: "Hij stelt zich niet aan het hoofd eener legermacht, maar heel zijne geweldige actie draagt een sterk persoonlijk stempel. Hij is van alles de held geheel alleen." Een ander schrijver, n.1. Van Andel, spreekt van zijne "persoonlijke heldendaden." Van Andel zegt, "Hij is de held, meer niet".) Dit allereerst.

In de tweede plaats wijzen wij er hier op dat onze Gereformeerde Godgeleerden ten opzichte van de O. T. historie eenpariglijk aannemen dat, "zij geeft geen notarieele acten." (Kuyper, Bavinck, alü.) In de O. T. historie is de voorstelling, naar hun oordeel, vaak wat zij noemen "impressionistisch." Voorts nemen onze Gereformeerde Godgeleerden aan dat de schrijvers der O T. historie vaak zich tot de mondelinge tradities moesten beperken, waar schriftelijke kronieken of documenten der staatsarchieven ontbraken.

Dit bovengenoemde standpunt der Geref. Theologen, meenen wij, dient te worden ingenomen ten opzichte van de Simson historie. Voorts nemen we aan dat er in deze Simson historie, (gelijk trouwens naar de opvatting onzer Geref. Godgeleerden ook el,ders zeer dikwijls in de Schrift) hyperbolische uitdrukkingen "exaggerations", voorkomen. Nooit echter hebben we het standpunt ingenomen, noch hebben wij geleeraard dat de Simson verhalen niet historisch zijn. Dat is laster en verdenking der vier P. en vier P. Dat wordt zelfs door de Notes wederlegd. (Zij die onze laatste Synode bijwoonden weten hoe over dit punt en tal van andere betwiste punten, die we in. deze brochure behandeld hebben, is gediscussieerd.)

Eene andere beschuldiging der vier P. en vier P. luidt als volgt, "Geen wonder dat de professor een vergelijking weet te maken tusschen Simson en Achilles, de fabelachtige figuur uit de Grieksche mythologie, en voorts nog opmerkt, dat ze ook