is toegevoegd aan je favorieten.

Eenige beschouwingen over de ontvoogding

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7

En zou men nu meenen, dat tot de oplossing daarvan het Inlandsch bestuur geheel zelfstandig in staat kan worden geacht?

Noch met de ontwikkeling wetenschappelijk, noch met die der karaktereigenschappen van het Inlandsch bestuur— welke beide factoren het tempo bepalen, waarin ten aanzien van de ontvoogding kan worden gewerkt — zijn we thans al zoover, dat bestuur — blijve het ook in betrekkelijken zin — zou kunnen worden losgelaten.

Wat aangaat de onder 3b. der Probleemstelling aan de orde geplaatste vraag, of de ontvoogding de juiste voorbereiding is voor de vorming van te scheppen autonome lichamen en rechtsgemeenschappen dan wel of zij daarmede een tegenstrijdigheid vormt, meen ik, dat dit laatste niet geheel bevestigend kan worden beantwoord, ofschoon die beantwoording ten aanzien van het eerste meer ontkennend moet luiden.

Ik meen namelijk te moeten betwijfelen, of de Regeering destijds, toen Zij de ontvoogding op het tapijt bracht, zich heeft laten leiden door de overweging, dat die methode, dat stelsel het meest in de richting ging van de later in té stellen autonome lichamen, omdat ik van opinie ben, dat de invoering der ontvoogding in het jaar 1918 geschiedde onder den drang der omstandigheden en in de eerste plaats een gevolg was van politieke overwegingen.

Als bedoelde voorbereiding is de ontvoogding, dunkt mij, wel gebrekkig, doch niet geheel misplaatst, al is het ook, dat zij, zich openbarend als eene autocratische bevoegdhedenoverdracht, in conflict komt met de democratische beginselen, welke aan de komende hervormingen van het bestuursstelsel ten grondslag liggen.

Het is echter duidelijk, dat de ontvoogding als zoodanige voorbereiding de meeste waarde heeft voor de Regenten, —veel minder voor de lagere Inlandsche bestuursambtenaren - die aankweeking hunner zelfstandigheid noodig hebben met het oog op de onafhankelijke positie, waarin zij later als voorzitters der regentschapsraden zullen worden geplaatst.