is toegevoegd aan uw favorieten.

De reizen van Abel Janszoon Tasman en Franchoys Jacobszoon Visscher ter nadere ontdekking van het Zuidland in 1642/3 en 1644

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LXXIX

dus nagenoeg een zelfde bedrag af. Trouwens Tasman begaat op zijn kaai van 8 Sept. '44 meer en soms onnoodige onnauwkeurigheden, onnoodi — wijl hij kustlijnen aangeeft die hij onmogelijk kan gezien hebben. Zo is op beide kaarten de kustlijn van af de plek „Hiertoe Revieren" *) West waarts op, vóór, bezuiden en voorbij de Schouten Eilanden, doorgetroi ken, en dit terwijl juist de kust bij die „Revieren" (de groote Mamberon mo delta) vrij plotseling om de ZW buigt en daar de groote Geelvink Bas vormt. — De naamgeving is op beide kaarten ook niet altijd juist. Op d Swart-copie staat de naam Kaap de Goede Hoop ongeveer een halve graai te W* en nog wel midden in een inbuigende kust, op de 8 Sept. '44-kaai heet de O-hoek van Gilolo: Kaap Maba, terwijl volgens het Journaal Swart's copie en Dampier's kaart, 2) de overliggende W-Punt van Nieuw Guinea zoo genoemd wordt.

Aangaande het Breedte-net zij nog opgemerkt, dat het op de Swarl copie en op de 8 Sept. '44-krt geconstrueerd is volgens de cylindrische pre jectie, dus zonder vergrootende Breedte. Daar laatstgenoemde kaart blij kens de onderteekening van Tasman afkomstig is, valt dit te meer op want bij de Journaal-kaarten [N° 2] en [N° 3] resp. van Tasmanië ei Nieuw-Zeeland is, zooals wij vroeger zagen, de zooveel juistere Mercator' projectie toegepast en hiermede dus de superioriteit dier methode erkenc Wel is deze weder niet gevolgd bij Journaal-kaart [N° 4], den zeiltrek va de Tonga naar de Fidji Eil.en aangevende, maar door de lagere Breedt waarop die groepen liggen, heeft dit weinig invloed.

Wat de Lengten betreft: op de Swart-copie zijn zij niet aangebrachl terwijl op de andere, deN-kust van Nieuw-Guinea 30' en meer om de Oos ligt dan het Journaal aangeeft; zoo zijn bijv. de Lengten van K. de Goed Hoop en Jamna, op de kaart resp. 150° 25' en 157° 30' O. en volgens he Journaal 1490 53' en 156° 47' O.

Er valt ten slotte nog een fout te beschouwen, die de zgn. Tasman-kaart d. i. dus de Swart-copie, aankleeft; waardoor op deze een eigenaardig to heden niet verspreid licht valt. Het betreft de ligging in Breedte, de geheele N W- en W-kust van Australië. Vergelijken wij haar daartoe, o; eenige kenbare punten, mét andere kaarten en met de zeekaart.

t

3

i

ï i t

- Het net der

' beide kaar-

- ten.

t

I

s

t t

;, Eentót beden nog

t niet vermelde font der ■

r zgn. Tasman-krt.

1) Op de 8 Sept. '44-kaart, op ± 155° 30' O.L.

a) Zie „ A voyage to New-Holland, etc. in the Vear 1699", by Capt. William Dampier. London, Knapton. 3* Ed. 1739, Vol. III.