is toegevoegd aan je favorieten.

De reizen van Abel Janszoon Tasman en Franchoys Jacobszoon Visscher ter nadere ontdekking van het Zuidland in 1642/3 en 1644

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I7i

De tweede voijagie met seecker Jacht in den Jare 1617, onder 't beleijt van den fiscael d'Edel, met weijnich vrucht gedaen, van welcx beiegeningh en ondervindingh tegenwoordich (mits't verlies van de Journaele aanteijckeninge) geen seeckere cuntschap te vinden is.

Sedert is de vorder ondeckinge van de onbekende oost en suijderlanden, door gebreck van overige schepen, tot den Jaere 1633 suspens gebleven, maer is interum int Jaer 1619 't schip t' Wapen van Amsterdam (Banda int der waerts varen voorbij drijvende) aen de zuij tcus t van Nova Guinea geraeckt, daermede eenige van desselfs vólk dootgeslagen sijn van de barbare inwoonden, en oversulcx geene seekere cuntschap van 's lants geIegenheijt vernomen, gelijck mede middelerwijle, in den Jare 1616,1618, 1619 en 1622 de west custe van het grote onbekende Zuijtlaent van 35 tot 22 graden bij de uit 't vaderlant comende schepen d' Eendracht, Mauritius, Amsterdam, Dordrecht en de Leeuwin, on voordacht ondect geworden is, om welcx gelegentheden nader te vernemen, den Gouverneur Generael Jan Pietersz Coen, loffelijcker gedachte, in September Anno 1622, de Jachten Haringh ende Hasewint, derwaerts hadde uijtgeset, welcke reijse door 't beiegene vant schip Mauritius en 't soecken vant schip Rotterdam verhindert wiert, waer over op zijn Eds ordre.

De derde voijage, om met die van de Eijlanden Keij, Arou en Terimber nader vrientschap te maeken, mitsgaders Nova Guinea, en de Suijder landen t' ontdecken, in de maent Januario 1633 uijt Amboina met de Jachten Pera en Arnhem (onder den Commandeur Jan Carstens) aengevangen viert, bijde welcke alliantie met gemelte Eijlanden gemaect, Nova Guinees suitcust nader ondect, den Schipper met acht personen vant Jacht Arnhem van d' Jnwoonders verradelijck doot geslagen, en mits ontijdige separatie Arnhem nae t' ondecken van de grote Eijlanden Arnhem en de Speult genoegh onvruchtel. in Amboina gekeert; maer 't Jacht Pera sijn reise vervolgende, heeft de Zuijt Cust van Nova Guinea tot aen een vlacke Jmbocht op 1 o graden en van daer de Westcust van t' selvelant tot aen Caep Keer-Weer, beseijlt, van waer voorder zuijtwaert tot op 17 graden, aen Staten Rivier de Cust ontdect, 't lant voorts westwaert sien streckende, en van daer weder nae Amboina gekeert, in welcke ontdeckinge meest overal, ondiepe vlacke gronden, woeste stranden, en landen, alle sober van diversche wilde, wrede en arme brutale natiën bewoont gevonden zijn en ten principaelen niet nuttelijx voor de Compie uitgerecht 't Journael van dese reijse is nu mede niet te vinden, doch con-