is toegevoegd aan uw favorieten.

Toortse der zee-vaert door Dierick Ruiters (1623). Samuel Brun's Schiffarten (1624)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

62

de doodt sal verdient hebben, is, datse de goederen van den misdadigher, ende alle zijn gheslachte, tot kint kints kinderen verconfisqueren, ende senden hare persoonen, op in 't landt, naer den crijgh: al waerse, ghelijck als Slaven, in 't voorste ghestelt werden.

Dese selve Rechten zijn mede onder de Swerten van Cabo Verde. [391] 't Volck van Serra Lioa is heel goet-aerdigh, te weten, aen de oostzijde : ende oock, als men de Riviere vier mylen heeft op gheseylt, soo is het volck aen de west-zijde van de Riviere mede goet, mede om te gaen, ende niet dief-achtigh.

Op soo menighen plaets als men in de Riviere verseylt, moet men schenckagie doen, aen de Overste, die daer 't commandement hebben : de gheschencken zijn soo 2. Flesschen, met Spaensche ende een Flessche met ghebranden wijn, en dan noch soo wat witte coralen, voor de vrouwen, een mes met een vilt hoet, en dan soo meught handelen, 'tgheene daer comt: houdt ende water halen, alles wat u van noode is.

De cleederen, die de Negros aldaer draghen, zijn soo een lapken voor hare schamelheydt, van een vier-en-deel breedt, ende een elle lanck: datse achter aen een snoer (het gheene riems-ghewijse om haer middel is ghebonden) vast ghemaeckt hebben, 'tgheene sy aen, ende af connen schuyven, ghelijck een Vrouwe schorte-cleedt: brenghen dat cleetken, soo van achter, tusschen hare beenen door, ende maecken't vooren, aen't voorschreven snoer vast, ende soo loopen sy daer heenen.

Maer die nu dichte by de werck, aen het water woonen, ende soo onder d'onse, Enghelsche, ende Francoische natie verkeeren, hebben een broecxkens aen: ende wanneer sy op haer beste zijn, hebben eenen Rock aen, ghelijck de Turcken, van ghestriepte stoffe ghe- [29a] maeckt, ende sommighe, die gheenen rock en hebben, die trecken een hemde in plaetse van een rock over haer lijf, diese van d'onse, Engelsche, ofte Francoische natie handelen. De Vrouwen vercieren haer met een cleet, datse over de eene schouder hanghen, ghelijck de Heydensche, ghemaeckt van ghestriepte, ofte ghetaerlinghde stoffe, die uyt Neerlandt, Enghelandt, Vranckrijck, ende van Cabo Verde, daer door de Schip-vaert ghebracht werden: 'thayr op 't hooft is ontrent een talie ») lanck, dicht in een ghecrolt, 'tgheen sy met een houten priemken, soo weten te vlechten, oft een huy ve ware,

1) Talie: kerf ineen kerfstok, overeenkomstig met Vio el. (Zie Kuipers,Geill. Woordenboek).