Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE RENAISSANCE IN ITALIË.

539

Fig. 579. Palazzo Pitti te Florence.

alleen de bouwmeesters, maar ook de streek en dientengevolge het verwerkte materiaal zijn van invloed op de variaties van denzelfden stijl, aangeduid met den naam Renaissance; Florence, Venetië, Siena, Rome, Genua, in al deze steden heeft de Renaissance haar eigen bijzondere kenmerken. Daar echter de groote bouwmeesters in verschillende steden werkzaam zijn, kan men b.v. Florentijnsche, zoowel als Venetiaansche Renaissance in Rome aantreffen.

De bouwmeesters werkten samen met schilders en beeldhouwers, en niet zelden was de bouwmeester schilder en beeldhouwer tevens; alle kunsten werden in eenzelfde werkplaats onderwezen. En alle kunstenaars stellen de klassieke bouwkunst als hun hoogste ideaal, temeer waar de Gothiek in Italië vreemd was gebleven aan het innigste wezen der bouwmeesters. Niettemin werd gaarne gebruik gemaakt van de Gothische ruimte-ontwikkeling, daar deze die van de klassieken verre overtrof. Toch werd klassieke en Gothische ruimte-ontwikkeling gecombineerd en in klassieke vormen gegoten; vooral gevelarchitectuur en details waren uitsluitend gebaseerd op de kunst van 1000 jaar terug. De Laat-Romeinsche monumenten en ruïnen, waarvan er toenmaals meer in Rome te vinden waren dan nu, waaronder vooral theater en triomfboog, werden ijverig en nauwkeurig bestudeerd, en nagevolgd.

Maar deze details hadden in Romeinschen tijd reeds de zuivere beteekenis verloren, die de Grieksche voorbeelden hadden, en waren juist daardoor beter bruikbaar en gemakkelijker toe te passen, daar bij de Romeinen reeds het logisch verband tusschen constructie en decoratie ontbrak. Wat tijdens de Renaissance natuurlijk in nog sterker mate het geval was.

Sluiten