Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

540

DE RENAISSANCE IN ITALIË. "

Florence is de bakermat der Renaissance. In Florence (en naast deze stad ook Siena, dus Toscane) ontwikkelde steeds de Romaansche stijl zich in klassieke richting (Baptisterium, 1150; S. Miniato, Fig. 410b. 1207), in welke ontwikkeling een tijdelijke stilstand kwam door de Gothiek. Nbg altijd bleef de Gothische Dom in deze bloeiende Fig. 568. handelsstad, centrum van kunst en wetenschap bij uitnemendheid, onvoltooid. En in de 14e eeuw zou het gebouw voltooid worden door den koepelbouw. Wel waren reeds vroeger ontwerpen hier- Fig. 580. voor gemaakt, doch aan de uitvoering (de spanning bedraagt 42 M.) dorst geen bouwmeester zich te wagen. Na het uitschrijven van een prijsvraag werd het ontwerp van Filippo Brunellesco, een bouwmeester-beeldhouwer-ingenieur-goudsmid, waardig gekeurd te worden uitgevoerd en in 1420 begint de bouw, die, met een ontwerp van denzelfden bouwmeester voor de lantaarn, in 1462 was voltooid. Deze koepel was de eerste groote uiting der Renaissance, en op technisch gebied een groote overwinning, daar de onderbouw Gothiek was. En vanaf 1420 verdween de Gothiek in Italië zeer snel, eerst in Venetië, later in Rome.

Fig. 580. Doorsnede van den koepel • van den Dom te Florence.

Renaissance, Rinascimento, beteekent niet wedergeboorte van de klassieken, maar wederopleving van het menschelijk ideaal, persoonlijke vrijheid, humanisme, een verandering van inzicht in wetenschap en kunst, godsdienst en techniek, in tegenstelling van het Middeleeuwsche streven.

2, Men onderscheidt de drie volgende hoofdtijdperken in Italië:

1420— 1500. Vroeg-Renaissance, centrum Florence, Quattro-cento.

De eerste en voornaamste bouwmeester van dit tijdvak was Filippo Brunellesco (1377—1446), die talrijke volgelingen had. Deze overgangstijd kenmerkte zich door een zoeken naar nieuwe vormen, ontleend aan de klassieken, echter zonder het diepere verband, ook wat de proporties betreft. Het ornament in dit vroege tijdperk is bijzonder rijk en zeer vrij van opvatting.

Fig. 581. Palazzo Ricardi te Florence.

Sluiten