Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE RENAISSANCE IN DUITSCHLAND, OOSTENRIJK EN ZWITSERLAND.

631

de steden van het Hansaverbond, tot zelfs in Dantzig toe. In Midden en Zuid Duitschland waren duidelijk twee richtingen te onderscheiden, n.1. de vrije en ongebondene karakteristiek Duitsche opvatting van eigen richting, en de meer strenge Italiaansche, vooral in de aan Italië grenzendegebieden en Oostenrijk. Werkten in NoordDuitschland Nederlandsche bouwmeesters en beeldhouwers, in ZuidDuitschland werd g<

Fig. 687. Houtsnijwerk uit Lübeck.

>ruik gemaakt van Italiaansche krachten, terwijl ook contact is aan te toonen met Frankrijk, ••••••••••••••••..•••••••e............ .................... Nederlandsche invloeden werkten ook

• in Engeland en Denemarken.

^ttJffil • 1° Duitschland gaven niet als in

S Frankrijk, koningen den toon aan, even-

• min als eeuwenoude patriciërs-geslachi ten, zooals in Italië; de Renaissance

• werd hier uitsluitend bevorderd door

• voorname burgers en stedelijke geS westen. Ook de rol van de geestelijke ; overheid werd, tengevolge van de Her-

• vorming, een andere. Kerken waren er

• genoeg, en voor den nieuwen bouw

• van groote Katholieke Kathedralen be; stond geen animo meer. Slechts werden S Gothische kerken in aanbouw in den ; nieuwen stijl voltooid. Verder leverde

• Duitschland weinig groote architecten : in dezen tijd, is dus niet te vergelijken J met Frankrijk, veel minder nog met

• Italië. Integendeel, de architecten waren S meerendeels niet veel meer dan am-

bachtslieden. Slechts een enkele maal

Fig. 688. Keizershuis te Hildesheim. 1586.

Sluiten