Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

686

DE RENAISSANCE IN DENEMARKEN EN ZWEDEN.

dan mooi. Het twee verdiepingen hooge gebouw bezat oorspronkelijkinwendig twee lange gangen, aan weerszijden waarvan kleine vertrekken waren aangebracht voor de kooplieden; deze zijn echter later uitgebroken, en vervangen door één groote zaal. Ook de beide eindgevels werden in 1624 afgebroken en door Hans van Steenwinckel vervangen door de tegenwoordige fraaie gevels met hermen en cartouchen en een boogvulling boven het Dorische zuilenportiek, waarin de C4, het monogram van Christiaan IV. De drie trappen van den topgevel zijn met de bekende klauwstukken gevuld. De hooge topgeveltjes aan de langszijde dateeren uit 1626.

De Drieeenheidskerk (Trinüatiskerk) te Kopenhagen (1637—1656) is ook een werk van Hans van Steenwinckel. Boven de driebeukige hallenkerk strekt zich een bibliotheekzaal uit. De onaesthetische ronde toren, van gepleisterde roode baksteen, moest dienstbaar zijn voor sterrewacht. Een platform vervangt de spits en is toegankelijk langs een schroefvlak, zonder treden. Van denzelfden bouwmeester is de in 1617 gebouwde grafkapel-van den Dom te Roeskilde.

Van de burgerlijke bouwwerken is nog voor de Renaissance geschiedenis van belang het Dy vekeshuis te Kopenhagen, dat in 1616 voor burgemeester Hansen werd gebouwd. Twee topgevels verrijken het front aan de langszijde.

3. In Noorwegen blijft voornamelijk de houtbouw gehandhaafd. Alleen de details ondergaan eenige wijziging in den geest van den tijd. Overigens is de bouwkunst uit het Renaissance tijdperk in dit land volstrekt onbelangrijk.

4. In Zweden daarentegen drong ook de Nederlandsche Renaissance door tijdens de regeering van Gustaaf Wasa; de Vroeg-Renaissance duurde er tot ongeveer 1600, de daaropvolgende Laat-Renaissance tot 1650. Dikwijls werden voor de kasteelen de middeleeuwsche hoofdvormen en fundeeringen aangehouden, en werden alleen de vensters, portalen, topgevels en andere details opvat in Nederlandschen geest.

Fig. 769. Kasteel Rosenburg te Kopenhagen.

Sluiten