Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

730

BAROK EN ROCOCO IN SPANJE EN PORTUGAL.

bloemen, schelpen, draperieën en guirlanden, liefst zonder eenige symbolische beteekenis en meestal op de verkeerde plaats aangebracht. Talrijke cornissingen, geoorde omlijstingen, en waar het het inwendige van kleinere kerkelijke bouwwerken betreft, uitbundige toepassing van vreemde en kostbare materialen, behooren bij dezen stijl.

Een voorbeeld van het werk van Churriguera, die door Karei II benoemd werd tot bouwmeester van het Koninklijk Paleis, is het klooster van S. Cayetano te Madrid. In denzelfden geest werken zijn zoons Jeronimo en Nicolas.

In het verarmde Spanje komt nu de tijd, dat de Koningen hun geld verbouwd hebben; dan wordt de kerk de groote opdrachtgeefster. Vooral de Jezuiten bevorderen de ontwikkeling van een strengere richting, naar het voorbeeld van il Gesü te Rome. In den gevel

kwamen meestal twee torens, zooals b. v. aan de S. Juan Bautista te Toledo. Boven de zijkapellen werden gaanderijen aangebracht, bestemd voor de geestelijken, die aldus van de kerkgangers waren gescheiden. Het gevolg hiervan is, dat het koor aan beteekenis verliest. Tusschen de ruimte voor de kerkgangers en de zijkapellen werd een omgang gespaard, bestemd voor het houden van processies, zooals dit voor het eerst geschiedde bij de Nuestra Sennora de Beien te Barcelona (1681 — 1729). De Jezuitenorden zelf gaven de voorkeur aan den centraalbouw, die niet bestemd was voor preek of processie. Deze centraalbouwwerken kwamen in veel overeen met de Italiaansche, doch waren rijker versierd. Zeer grootsch opgevat is b.v. het Jezuitencollege te Loyola, dat het geboortehuis van den stichter van de orde omsluit,

Evenwel is de centraalbouw in Spanje niet nieuw. Van 1590—1599 werd door den schilder Domenico Theotocopuli het Collegio de Donna Maria de Aragon te Madrid

Sluiten