Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

852

BAROK EN ROCOCO IN RUSLAND EN POLEN.

gekroond door een attiek met beelden. Ook op het gebied van de kerkelijke bouwkunst is Rastrelli werkzaam.

Een der voornaamste barokke bouwwerken in 't algemeen is zijn Smolniklooster (1748 — 1757). Het centrale punt wordt gevormd door een koepelkerk met vier hoektorens, waaromheen zich, in Griekschen kruisvorm, de kloostergebouwen uitstrekken. Op de vier inspringende hoeken van dit kruis verrijzen eveneens vier torens, lager dan de hoofdtorens. De ontworpen, grootsch gedachte ingangstorens, kwamen niët tot uitvoering.

Van Rastrelli zijn verder nog het Ser- Fig. 951.

gieffklooster (1756—1758), de Andreaskerk te Kiew, terwijl hij ook werk-

:...........................•......•...••••.»..••••••••••••••••••• zaam was te Moskou aan net Kremiin.

• Fig. 952. Kunstacademie te Petrograd (middenpartij). { Onder de regeering van Katharina II

i■ iIiT.i'iiii i■ ■■»»■«> *><!■ ■ m■ inm111-Mii-iir m.iiii-hi ï■ mi1 (1762—1796)wordt op bouwkundig gebied

de strijd tusschen Barok en Klassicisme beslecht, zoodat na 1770 de laatste kunstrichting volledig de overhand heeft. Ook nu zijn hetmeerendeels buitenlanders, die den toon aangeven. Antonio RinatdHl 709—1780) bouwt het Marmerpaleis te Petrograd, dat echter eerst

in 1785 voltooid werd. Vallin de la Motte (1724—1800) is de bouwmeester van de grootsche Fig. 952. Academie voor Beeldende Kunsten (1764—1765), die zich rechthoekig uitstrekt om een ellipsvormigen hof. Ook hier spreken weer de hoek- en middenrisalieten.

De eerste Rus van beteekenis is Fe/ren (1730—1802), die echter in Duitschland studeert. Hij bouwt deSt. Annakerkte Petrograd (1770) met het fijngeproportioneerde halfcirkelvormige portiek. Op de Korinthische zuilen volgt de lijst met ballusterattiek, waar boven het koepeltje verrijst.

Ook in POLEN werken Italianen.

Te Warschau draagt koning Sobièsky aan Giuseppe Belotti den bouw op van het slot Wilanow, waaraan waarschijnlijk ook de Duitschers Pöppelmann en Schlüter hebben medegewerkt. Eveneens door Italianen ontworpen verrijzen hier de Franciskanerkerk (1733) en de Josephskerk (1782).

Sluiten