Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BAROK EN ROCOCO IN ENGELAND.

855

Fig. 954. Sr. Pauls kathedraal te Londen, de grootste Protestantsche kerk ter wereld, gebouwd tusschen 1675 en 1710 als een driebeukige kruiskerk met voorhal en groote centrale koepelruimte van 33 M. doorsnede.

De twee verdiepingen hooge klassicistische gevel, met de twee (klaarblijkelijk op Bernini's torens voor de St. Pieter geïnspireerde) geveltorens en een middenpartij, bestaande uit een 2-verdiepingen hoog tempelfront van beneden zes, boven vier paar gekoppelde Korinthische zuilen met tympan, maskeert volkomen de lagere zijbeuken. Evenzoo de zijgevels, waarvan de tweede verdieping een brok schijnarchitectuur vormt.

De monumentale koepel herinnert in zijn geheelen opbouw aan Bramante's tempeltje. Boven de arcaden met de ballustrade attiek, verrijst de houten buitenkoepel. Inwendig rust de trommel, die naar binnen helt, op 8 bogen. De steenen, 66 M. hooge koepel is van boven open (Döme des Invalides te Parijs) en geeft een doorkijk op den tweeden, kegelvormigen inwendigen koepel, waarop de als een torenspits gevormde lantaarn rust.

De inwendige pijlerarcaden met Korinthische pilasters

dragen een cornissende hoofdlijst met attiek, waarboven de vensters in de koepelgewelven insnijden. Hoewel de inwendige perspectievische werking grootsch is, en het heele reusachtige bouwwerk wetenschappelijk constructief zeer geslaagd, valt de detailleering niet onvoorwaardelijk te prijzen. Wren behoort door deze schepping tot de eerste bouwmeesters der wereld.

Reeds vroeger bouwde Wren in 1663 het Sheldonian-thea ter te Oxford en in 1665 de kapel van het Pembroke college te Cambridge.

Van het 50-tal Protestantsche kerken te Londen is vooral de in 1681 gebouwde kleinere St. Stephenste Walbrook bekend, rechthoekig met centraalgedeelte en een sierlijke toren.

•f>Wren's kérken zijn zaalkerken, met bij voorkeur een pol ygonaal of rond centraal gedeelte. De opbouw is eenvoudig, streng klassicistisch, maar gewoonlijk met een luchtig opgevatten, Sftms Gothiseerenden toren, zooals bij St. Dunstan in the East (1698), St. Mary Aldermary (1711) en St. Michaël in Cornhill (1721). Renaissance torens hebben de kerken St. Mary-1 e-Bow (1680) en de driebeukige St. Bride (1702). Koepelkerken zijn St. Antholin, St. Mary Abchuirch, St. Mildred en St. Swithin.

Door Wren en zijn leerling N. Hawksmoor werd in 1698 het door Webb begonnen paleis, nu hospitaal te Greenwich voltooid. Het is een reusachtig gebouw, waarvan het hoofdgedeelte door een koepel is gedekt. De gevel is twee verdiepingen hoog, met Palladiaansche gekoppelde zuilen en attiek, waarin de tympans van de risalieten doorloopen.

Fig. 955. St. Pauls Kathedraal te Londen, plattegrond.

Sluiten