Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VOORBEREIDING IN HET OPENBAAR.

L

In Het Vaderland" van 10 December j.1., schrijft de redactie naar aanleiding der beschuldiging, dat de heer David Wijnkoop door de Russische Bolsjewiki m staat is gesteld om ten koste van reuzen-bedragen, welke zi] hem ter beschikking hadden gesteld, propaganda voor hun zaak en voor een revolutie in Nederland te maken:

Het wil ons voorkomen, dat hier alle reden is voor het instellen van een Parlementaire Enquête. Ons Nederlandsen Parlement kan geen man in zijn midden dulden, die in strijd met den eed, door hem volgens art. 87 van de Grondwet afgelegd, groote sommen uit het Buitenland zou ontvangen hebben, om daarmee propaganda te voeren tegen onze grondwettelijke instellingen. En de heer Wijnkoop kan die parlementaire'enquête alleen onnoodlg maken door ruiterlijk bekennen: waarvoor en van wien hij die gelden kreeg." Voor 't geval het inderdaad tot eene parlementaire enquête mocht komen — ook de ontkenning door den dubbelzinnigen Wijnkoop van de gestelde vraag zou haar niet overbodig maken, — zullen wij in dit vlugschrift de in te stellen Commissie van Onderzoek al eenigermate den weg wijzen in de richting, waarin zich haar speurzin kan bewegen.

Hoe In het binnenland en o p e n 1 ij k de revolutie werd voorbereid, zullen wij in d i t hoofdstuk met gedocumenteerde uitspraken bewijzen, om daarna in het tweede hoofdstuk aan te toonen, hoe die voorbereiding In het geheim en in samenwerking met de revolutionnaire elementen-in-het-b u i t e n 1 a n d geschiedde.

Na een optocht Van duizenden sprak Mr. P. J. Troelstra den Hen November j.1. op de beruchte revolutievergadering ln het groote verkooplokaal te Rotterdam, welke,

Sluiten