Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nemen wij het, wanneer gij het ons niet geeft. (Gejuich en eenige interrupties). Dikwijls wilde Ik het verstand en gij het gevoel laten zegevieren, maar nu is de dag, dat ik het verdom om met jullie te debatteeren. (Hartstochtelijke toejuiching en interrupties).

„Wat ik u wil zeggen, is dit: het leed heeft 4 jaar geduurd en het zal de komende weken ook nog komen, — want wij gaan een heerlijken, maar materieel-moeilijken tijd tegemoet. Wij moeten de donkere dagen van de revolutie door. Maar dit is het laatste lijden. Dit m o e t zijn het laatste lijden. Als gij vanavond staat voor de bedjes uwer hongerende, ondervoede kinderen, zweert dan, dat dit feit gewroken zal worden, niet in bloed en tranen, maar in den vasten wil om de maatschappij te voeren in het socialisme. De komende weken zullen moeilijker en ernstiger zijn dan ooit. Maar wij zullen overwinnen zoo goed als de Dultsche, de Oostenrijksche en de Zwitsersche kameraden. (Levendig applaus.)

„Is er onder de bezittende klasse één, die denkt, dat de revolutie bij Zevenaar aan de grens omkeert? (Gelach). De revolutie moet door, slaat Zevenaar over, maar komt in Rotterdam terecht. (Gelach). Ik ben er trotsch op, dat deze beweging begint te Rotterdam. Ik weet, dat Troelstra morgenmiddag 1 uur in de Tweede Kamer het revolutionnaire woord zal spreken buiten de parlementaire orde en buiten den gewonen gang van zaken tot de bezittende klasse en tot de regeering! (Bijval!)

„Dit revolutionnaire woord zal deze week verder worden gesproken in alle plaatsen van ons land. Achter ons staan de arbeiders en ook een groot deel der burgerij, die niet meer kan steunen op de politie. Want de politie in de groote steden zal 't verdommen, net als de soldaten, om erop te slaan. Vanavond is er geen politie in de zaal, en dat is bij onze vergaderingen nog nooit gebeurd. Zimmerman durft 't niet, want dan geeft de politie ons de halmen en de geweren. (Vroolijkheid). Zimmerman zei laatst: „ik heb de pólitie^om mijn gezag

Sluiten