Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te handhaven." Ik vraag 'm: heb den moed om dat nog 's in je bek te nemen!

„Ik vertrouw, dat jullie klaar zult 3taan met de andere arbeiders in Nederland, om te vestigen den vrijen en zelfstandigen staat der arbeidersklasse. (Qejuich).

„Aan de macht komen wij en geen ander. Geen grootschreeuwers. Tot de syndikalisten zeg ik 't woord der Duitsche meerderheidssocialisten tegen de minderheidssocialisten, op gelijke rechten nemen wij samen met u de leiding in handen. (Applaus. Eenige interrupties, die worden onderdrukt).

„Ik debatteer vanavond niet. Ik geef alleen mijn socialistisch gevoel lucht.

„(Iemandvraagt: Butselaar zegt, niet met Wijnkoop te willen werken. Hoe zit dat dan?)

„H e y k o o p : Ik ben geen tekstuitlegger. Ge hebt verkeerd begrepen.

„Als gij zegt: op den grondslag uwer woorden willen wij, revolutionnairen en syndikalisten, met u samen werken, zeg ik: wij zijn daartoe volkomen eerlijk en loyaal bereid. (Hoerageroep).

„Vanaf dezen dag moet gij de oogen open houden. Het geweer bij den voet! De soldaten komen terug, na 4 jaar verkankerd te zijn. De regeering wil ze uit grenzelooze kapitalistische dankbaarheid nu nog 4 weken te vreten geven. Wij eischen echter volledige demobilisatie en vergoeding voor onbepaalden tijd, tot de nieuwe orde is gekomen en de menschen werk hebben.

„Noodig is vertrouwen, niet op een avonturier, maar in uw eigen leiding. Doet geen stappen op eigen houtje. Ge hebt zoo lang uw rug gekromd. Ge hebt nu nog zelfbedwang, korten tijd te wachten op ons parool. Als ge dat niet hadt, als een particuliere poging werd gedaan, zou ons werk kunnen mislukken. Ik vraag u: zijt ge bereid ons te helpen in den grooten tijd, die komende is, in den moeilijken strijd ter vestiging van de diktatuur van het proletariaat? (Ovatie).

De voorzitter: „Er is geen debat. Niet omdat

Sluiten