Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wij niet durven. Maar omdat wij één moeten zijn tegen de bourgeoisie. Wacht op ons parool!"

Nadat Mr. Troelstra en zijn mede-revolutionnaire vertrouwelingen aldus de massa hadden opgehitst, trok hu naar het Parlement, waar hij den 12en November deze ophitsingen voortzette, en de Tweede Kamer als een klankbord gebruikte voor een nieuwe rede van rebellie, waaraan wij ontleenen: (Handelingen, blz. 348 e.v.)

Deze Regeering kan wel probeeren het leger of een deël van het leger tegen de georganiseerde arbeiders in hun strijd om recht en macht op te sturen; maar zij behoeft niet te denken* dat die nieuwe macht door dat leger zal worden vernield. ^ u a

En naast het leger moet een steun voor de bezittende klasse zijn, wanneer het komt tot een maatschappelijke botsing: de politie. Mijne heeren, die politie hebt gij niet meer tot uw dienst. Qij hebt de politie tot uw dienst in verschillende gevallen, maar laat ik u dit zeggen- tegenover de sociaal-democratische arbeiderspartij en tegenover ' de georganiseerde arbeidersbeweging kunt gij op de politie niet vertrouwen. Ik bedoel hiermede niet, dat er ondër de politie-agenten misschien een gering deel zou zijn, dat niet tegen ons zou optreden, ik bedoel de politie voor het overgroote deel, minstens twee-derde of drie-vierde. Dit is geen snoeverij, maar ik zeg het, omdat ik daarvoor mijn gegevens en nm cijfers heb. Uw stelsel, mijne heeren, uw burgerlijk stelsel, is langzamerhand vermolmd en verrot.

„Mijne heeren, het zal u moeilijk vallen, wanneer gij geweld wilt gebruiken, iets anders uit te lokken dan een geweld, dat sterker is dan het uwe. Maar wanneer een Regeering in een dergelijk desolaten toestand verkeert, dan heeft zij ook verloren het staatsrechtelijke recht! om zich te beschouwen als de. aangewezen behartigers van de belangen des volks, dan heeft zij het ongeluk gehad om aan het roer te komen op een tijd, dat daartoe andere mannen en andere partijen vereischt worden. Ik meen, dat dit met de tegenwoordige Regee-

Sluiten