Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ring het geval is, en wanneer gij mij de vraag stelt: wat 'is uw rechtsgrond, dan zeg ik: volgens de laatste verkiezingen, ik geef dat toe, zijn wij op het oogenblik misschien nog een minderheid in het land; maar wanneer gij de vraag stelt: wat geeft u het recht desnoods te grijpen naar de macht, dan antwoord ik u: de rechtsgrond is onze noodzakelijkheid en onze onmisbaarheid; de rechtsgrond is, dat wij aangewezen zijn, op dit oogenblik de macht te gebruiken en dat wij die macht kunnen gebruiken, om te voldoen door middel van de staatsmacht aan de groote ingrijpende eischen, die door de arbeidersklasse te meer worden gesteld, nu zij ziet hoe in de ons omringende Staten haar eigen klasse de leiding van zaken in handen heeft genomen.

„Welnu, het is de vraag, wanneer hier een meerderheid en een meerderheidsregeering is, kan die Regeering dat doen? En deze Regeering kan dat niet doen. Deze Regeering heeft niet achter zich dat opdringende stuk van ons volk, dat op dit oogenblik in revolutionnaire stemming verkeert, dat op dit oogenblik onder den drang der wereldgebeurtenissen zijn positie wil verbeteren en groote sociale beginselen en groote sociale eischen verwezenlijken. Of gij de meerderheid zijt, ik weet het niet. Wèl weet ik, dat gij mist de zedelijke kracht en het politieke staatkundige recht om daar te blijven zitten als de Regeering van het Nederlandsche volk.

„En wanneer men ondanks dat toch aldus voortgaat — nu kom ik weer op de orde — dan zal dat moeten leiden tot uitbarstingen, waarbij nieLrneer de gezonde wil van een socialistisch georganiseerde arbeidersklasse den doorslag geeft, maar waarbij de anarchie zal worden gemaakt om toestanden te scheppen, die geen revolutie zijn, maar onder den naam revolutie het grootste ongeluk zullen, zijn voor het Nederlandsche volk.

„Wij gevoelen ons thans niet alleen voor onze eigen klasse

verplicht te grijpen naar de staatsmacht,

maar wij meenen ook, dat het Nederlandsche volk voor het heden en voor de toekomst geen grootere dienst

Sluiten