Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan worden bewezen, dan wanneer men ons in staat stelt dien doorslaanden invloed op de verdere ontwikkeling van ons volk uit te oefenen, die voor de verwezenlijking van onze voornaamste eischen onverbiddelijk noodzakelijk is.

„Ik zit hier 21 jaren en-ik ga niet door, mijn verleden bevestigt dat, voor een fantast, die zoekt naar geweld en 'onmogelijke revolutie. Ik heb zelfs onder een gedeelte van de arbeiders den naam van min of meer verwaterd te zijn. De zelfbeheersching, die ik mij steeds heb opgelegd, is mij onder dien vleugel van de arbeiders niet steeds tot een eer gerekend. Wanneer ik zoo tot u spreek als -ik thans heb gesproken, dan wensch ik natuurlijk niet, dat vermeet ik mij niet, dat gij mij om mijn persoon op mijn woord gelooft, maar dan hoop ik toch, dat gij rekening zult houden met mijn politiek verleden en dat, waar nu en dan in deze Kamer is te kennen gegeven, dat men mij niet gansch ontbloot acht van gewoon politiek inzicht, gij er ook rekening mee zult houden, dat wanneer ik op dit moment zoo optreed als woordvoerder eener nieuwe revolutionnair-socialistlsche beweging in Nederland, dat dan daarbij ook politiek inzicht een rol speelt.

„Macht moet er zijn en onze macht steunt ten eerste op de groote onmisbaarheid van de arbeiders in het productieproces, en zij steunt ten tweede op de u ontvallen peilers van uw gebouw. Macht moet er zijn, maar voor de beantwoording der vraag, of het steunen op die macht moet leiden tot geweld, daarvoor is ook een factor de politieke ervaring en het historisch inzicht bij de partijen, die tegenover elkaar staan.

„Wanneer mij dus de vraag gesteld wordt: durft gij, wanneer gij u tegen geweld verklaart, tóch steunen op uw macht, dan meen ik die vraag te hebben beantwoord.

„Wij hebben hier te doen met een Regeering, die, naar onze meening, door de ontwikkeling der maatschappij en de historie der feiten op den duur niet meer de macht en dus niet meer het recht tot regeeren heeft. Ik hoop, dat dit duidelijk genoeg is."

Sluiten