Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Wij willen de macht bij de arbeiders, de soldaten en de boeren. Wij willen werkelijke raden van soldaten èn arbeiders, die de centrale en de locale machten tot zich trekken. Wij willen dus, als men het zoo noemen wil, die nevenregeeringen in stad en land, zooals zij op 11 Maart 1917 in Rusland zijn gevormd, en op 7 November d. a. v. daar de volle macht aan zich getrokken hebben."

Deze bolsjewistische taal deed David Wijnkoop des morgens in het Nederlandsche Parlement weerklinken, 's Avonds trok hij, nog steeds het volk opruiend, door Amsterdam, en maakte hij de eerste slachtoffers zijner revolutie: 3 dooden en 9 gewonden.

Aldus was het verloop der openbare voorbereiding tot de revolutie, waarvan ik later, op gelijke wijze naar den tekst van historische documenten, de mislukking hoop te verhalen.

Thans zullen wij het verloop der geheime voorbereiding nagaan.

DE VOORBEREIDING IN HET GEHEIM

ii.

Reeds heeft Mr. J. B. Bomans in zijn brochure: „Troelstra's avontuur en de Katholieken" een tipje van den sluier opgelicht. In deze brochure schreef hij:

„Was de S. D. A. P. zeker in goed gezelschap te zijn? Wist zij niet, dat buitenlandsch geld gereed was, om onze nationale vrijheid te knotten en te knechten? Heeft zij er, als wij, ooit iets van gehoord? Oh zeker, vele losse geruchten, maar het lust mij (den heer Bomans) toch wel hier een schrijven openbaar te maken, waaruit ieder rechtgeaard Nederlander zijn conclusies moge trekken, ter leering, eii de S. D. A. P. ter bekeering. Het schrijven is aan mij gericht. -De onderteekening doet niets ter zake eh kan den schrijver slechts in ongelegenheid bréngen.

v „Het volsta, wanneer ik zeg, dat hij n i e t werkzaam

Sluiten