Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Het is trouwens maar een klein beetje van het vele, dat daarvoor noodig is."

Wijnkoop ontkent dus niet langer, het geld ontvangen te hebben van de Russische Republiek.

Wij hebben echter redenen, om voorshands te weigeren, aan zijn verdere verklaring geloof te hechten, en wij dagen den heer Wijnkoop uit, om onverwijld rekening en verantwoording te doen van de Russische. gelden, wier oorsprong en doel zoozeer betwist zijn.

Het zal hem moeilijk vallen de q u i t a n t i e s, welke hem dechargeeren, over te leggen. Het mag zijn, dat het aan Mr. Bomans meêgedeelde bedrag niet juist is, maar de heer Wijnkoop zal zich waarschijnlijk wel wachten te ontkennen, dat hem, behalve op 14 November j.1., nog op andere tijdstippen eigenaardige geldstortingen zijn gedaan; hij zal vermoedelijk evenmin ontkennen, dat hij nopens zekere aanbiedingen in verbinding heeft gestaan met de onafhankelijke socialisten in Duitschland, dezelfden, die elders over gelden onderhandelden tot aanschaffing van wapenen; hij zal ook wel allerminst durven loochenen — tenzij naar den dubbelzinnigen trant, dien wij van hem eigen zijn — dat hij voeling heeft gehad, om het zacht uit te drukken, met de bolsjewistische afdeeling voor de revolutionnaire propaganda in Holland, welke afdeeling ressorteert onder het Departement van Buitenlandsche Zaken te Moscou; en eindelijk zal hij, tenzij weer op euphemistische wijze, kwalijk kunnen negeeren, dat hij met zijn vrouw en eenige partijgenooten nog ln de week van 11 December j.1. heeft getracht via Oldenzaal Duitschland zonder pas binnen te komen, om daar over revolutionnaire doeleinden te beraden. Dat hem dit niet zoo gemakkelijk gelukte als aan zijn geestverwant Dr. W. van Ravesteijn de week daarvoor, lag niet aan de bolsjewistische elementen in Duitschland, tot wie hij zich daarna (o.a. tot Liebknecht) telegrafisch heeft gewend.

Trouwens, David Wijnkoop maakte er geen geheim van, dat gelden voor revolutionnaire doeleinden bij hem steeds een vertrouwden exploitant vinden. In de „Tribune" van 12 December j.1. immers schreef hij openlijk:

Sluiten