Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Maar wil dit alles nu zeggen, dat de Communistische Partij of de „Tribune" zich schamen zou om van .geestverwanten en sympathiseerenden in het buitenland evengoed als in het binnenland geld te aanvaarden voor de zaak, waarvoor die partij en dat blad den strijd hebben aangebonden, de zaak n.1. van de sociale revolutie en het Kommunisme? Verre van dien."

Hier hebben we dus den beschuldigde zelf als getuige.

Gelijk de Russische volksvertegenwoordiger Joffe aan de voorbereiding der revolutie in Duitschland heeft deelgenomen en Haase met bolsjewistisch geld ondersteund; evenals te Berlijn de volksgemachtigde Emil Barth maandenlang vóór het uitbreken van de revolutie aldaar bezig is geweest duizenden vuurwapenen en handgranaten aan te koopen en in het geheim als bewapening aan de Berlijnsche arbeiders uit te reiken; evenals Worowski, de bolsjewistische gezant te Stockholm, dagelijks koeriers ontving, wier kleeren volgenaaid waren met roebels, en een Stockholmsche groote bank reusachtige wisselzaken bezorgde voor de Russische revolutionnaire propaganda, — evenzeer moeten de aan Wijnkoop o. a. door de Sovjet-regeering overgezonden sommen een verdere strekking hebben gehad dan 't voorthelpen van Russische krijgsgevangenen. De legale weg voor dergelijke hulp liep niet over: den heer Wijnkoop, en de laatste zal voor zijn revolutionnaire geweten moeilijk kunnen loochenen, dat zelfs de Russische krijgsgevangenen in Nederland hem welkome mede-helpers waren geweest, om de revolutie in het land hunner interneering te doen zegevieren. Hij achtte immers alle wettige en onwettige middelen voor het bereiken van zijn bolsjewistisch einddoel, het verjagen der regeering en der Koningin, en het instellen van Soldaten- en Arbeidersraden naar Russisch model, geoorloofd.

Ook Mr. Troelstra verlangde, gelijk wij gezien hebben, het triumfeeren der revolutie door middel van deze Arbeiders- en Soldaten-raden. Misschien had hij meer naar Duitschland dan naar Rusland voor de schepping der Nederlandsche Soldaten- en Arbeidersregeering gekeken,

Sluiten