Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar in elk geval werkte ook hij aan de voorbereiding der omwenteling naar buitenlandsche inspiratie.

Qelijk men weet, heeft de eerzuchtige en avontuurlijke leider der S. D. A. P. aanvankelijk getracht, een Europeesche rol te spelen, die hem beroemd zou hebben gemaakt in de geschiedenis van den wereld-oorlog, — een rol als vredes-pacificator. Welke groote gebaren en woorden de operette-held erop nahield ter vervulling van die rol, leert het officieele rapport, den Hen December j.1., uitgebracht aan den algemeenen raad van de socialistische partij te Brussel door zijn geestverwant Debrouckere, en waarin deze verklaarde, dat mr. Troelstra hem in een gesprek verteld heeft, te Berlijn den rijkskanselier te hebben ontmoet, die, toen hij het doel van zijn (Troelstra's) reis vernam, tegen hem zeide: „Meneer Troelstra, gaat u toch naar Stockholm en maakt er vrede!!!"

Nadat Mr. Troelstra het volslagen mislukken dezer wereldroeping had moeten beleven, trachtte hij aan zijn eerzuchtige plannen te voldoen door tenminste president van de Nederlandsche republiek te worden. Op welke wijze hij deze republiek in het openbaar voorbereidde, hebben wij reeds in het vorige hoofdstuk gezien, en dat hij daarbij de practische hulp van den bolsjewistischen mede-revolutionnair Wijnkoop niet zou hebben versmaad, ligt wel voor de hand. „Wij doen het samen," had immers Heykoop tot de Wijnkopianen gezegd.

Dat de heer Troelstra ook in het geheim met verschillende partijgenooten de komende kansen berekende en raad hield, welke de beste wijze zou zijn, om de door hem nagestreefde omwenteling te doen slagen, staat evenzeer buiten kijf. Zelfs is een conferentie gehouden, waarop meer dan één partijgenoot den leider zijn verleidingskunsten verweet, nadat hij op het Congres te Rotterdam gedwongen was te verklaren: „Ik heb mij vergist."

Men herinnert zich, hoe de Rotterdamsche burgemeester Zimmerman den 17en November j.1. te Rotterdam over deze vergissing getuigde:

„Een vergissing, die in Amsterdam een aantal menschen het leven gekost heeft. Arme misleiden, slachtoffers van zijn misdadigen opzet. Een vergissing, die

Sluiten