Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tengevolge heeft gehad, dat ons land eenige dagen in een beroering heeft verkeerd, zooals sinds menschenheugenis niet gekend is. Een vergissing, waaraan het te danken is, dat nu 5000 man troepen in Rotterdam zijn gelegerd, dat het stadhuis voorzien is van zoeklicht, draadlooze telegrafie-installaties, mitrailleurs en ander oorlogstuig, om van de reusachtige kosten, waarop het land is gejaagd, maar niet te spreken. Wanneer een straatjongen een relletje veroorzaakt, heeft hij kans op een paar weken gevangenisstraf, maar deze man, die door zijn misdadigen opzet onze geheele natie in het verderf zou storten, gaat, wanneer hij dien opzet mislukt ziet, te bed liggen en zegt: „Ik heb mij vergist." Wanneer de autoriteiten zich ook vergist hadden, dan wapperde thans de roode vlag van de tinnen van ons stadhuis."

Maar wij gaan verder. Men weet, dat Troelstra met beu was van hetgeen zijn mede-agitator Wijnkoop den 13en November j.1. in de Tweede Kamer had gezegd (Handelingen, blz. 364):

„Wij zijn van de revolutie niet alleen niet afkeerig; wij zijn hier om de revolutie, die nu eindelijk komen moet, nu het volk tot verbittering komt, te bevorderen.

„En wat u, soldaten, betreft: laat u demobiliseeren, ontwricht het militairisme en houdt de wapenen in uw hand, opdat gij ten minste, als het oude geweld gebruikt wordt tegen uw nieuwe opstrevende idealen, niet weerloos staat; gij behoeft die, wat ons betreft, niet te gebruiken tot den aanval, maar wel tegen den aanval van boven af, doch zorgt, dat hetgeen wij eischen er is, voordat gij uw wapenen uit handen geeft."

Deze opvatting heerschté in verschillende kringen der S. D. A. P. en haar filialen. Men rekende er vast op, dat in de hachelijke dagen militairen en arbeiders gemeene zaak zouden maken. Ik zal bewijzen, hoe gegrond die hoop was, door het publiceeren van het hieronder volgende verslag eener bestuursvergadering, welke, diep in het geheim, door de socialistische afdeelingen van den kring Heerlen werd gehouden.

Sluiten