Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze „huishoudelijke" vergadering had plaats in „Ons Huis", aan den Valkenburgerweg te Heerlen.

De heer H o f zette daar uiteen, dat het doel der vergadering was om te vernemen, hoe de geest en stemming onder de mijnwerkersbevolking waren, en of deze bevolking rijp bleek voor een revolutie. Verder deelde hij nog mede, dat het partijbestuur besloten had, om Heerlen, Kerkrade en Maastricht als centra te nemen voor het beginnen van de actie. Hij verzocht den aanwezigen hierover vrijuit hun opinie te zeggen.

De afgevaardigde van Kerkrade vond het idee, om Kerkrade als èen centrum voor socialistische actie te nemen, absurd. „Hoe kan men van een plaats, waar duizenden menschen op verzoek van een pastoor een biddag doen om de Spaansche griep naar Spanje te sturen, iets voor een socialistische actie verwachten!" riep hij .uit.

Een andere afgevaardigde zeide, dat in Schaesberg op de mijnen de arbeiders gereed waren voor een revolutie, men hoefde slechts het sein te geven en men zou daar het werk neerleggen.

Een soldaat (een groene jager) die zeide eigenlijk niet op deze vergadering thuis te hooren, daar hij geen bestuurslid was, deelde mede, dat alle 80 soldaten van het interneeringsdepót Heerlen beloofd hadden, dat zij met wapens en al tot de revolutionnairen zouden overloopen, zoodra het sein daarvoor gegeven zou worden. De officieren van het depót hadden beloofd, dat zij zonder protest hun wapens aan de revolutionnairen zouden overgeven. En, zoo zei deze spreker, voor zooverre ik deze menschen beoordeelen kan, kan op hen beslist gerekend worden.

Ook de Belgische geïnterneerden hadden zich, volgens dezen spreker, allemaal solidair verklaard, en hun steun toegezegd.

De heer K u i p e r s, uit Maastricht, was ook ter vergadering aanwezig, om inlichtingen te geven over den toestand aldaar. Hij zei, dat toen de trein van den Duitschen Keizer om 3 uur Maastricht verliet, hij den tijd voor actie gekomen achtte. Hij beschreef aldus zijn wedervaren:

Met eenige vrienden verspreidde hij zich door de stad en gaf aan alle kennissen de boodschap mede, dat om 4

Sluiten