Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nauwkeurig toeziet, wat hier gebeurt, en met verlangen uitziet naar de revolutie hier. (Volgens mijne inlichtingen stond deze persoon in nauwe betrekking met de trawanten van Llebknecht te Aken; hij was'tijdelijk in Heerlen gevestigd om daar eën beweging voor te bereiden, teneinde Liebknecht van uit Aken in Duitschland aan de regeeririg te brengen).

Verder werden door enkele sprekers wenken gegeven, hoe men de propaganda voeren zou. Men zou vergaderingen beleggen in de schachten, in de waschlokalen der mijnen, en iedereen, vooral-de soldaten, persoonlijk bewerken. In Heerlen zou binnen enkele dagen een vergadering voor de aldaar gelegerde soldaten worden bijeen geroepen, om ook hen over te halen tot de revolutie. Deze vergadering is ook werkelijk gehouden, doch door den commissaris van politie uiteengejaagd.

De heer Hof, voorzitter, deelde mede, dat E1 f e r s verhinderd was de vergadering bij te wonen, daar zijn tegenwoordigheid elders verlangd werd. „Wel kan Ik u zeggen, zei de heër Hof, dat onze vriend Elfers enkele dagen geleden naar Aken geweest is en dat wij voor onze beweging op steun vandaar kunnen rekenen."

Op 't podium zat ook het socialistisch Kamerlid de Jonge.

Nog werd medegedeeld, dat op het bureel-personeel van de S. S. bij een eventüeele staking niet te rekenen viel, wel echter op het overige dienstdoend personeel als conducteurs, remmers, enz.

Tot zoover het verslag dezer in het diepst geheim gehouden vergadering van samenzweerders.

Men ziet, dat zij de gedachte hadden begrepen, door Troelstra zoo luide verkondigd: „Wij maken een revolutie, omdat het kan en moet; wij gevoelen ons thans verplicht te grijpen naar de staatsmacht; wanneer mij de „vraag gesteld wordt: „Durft gij, als gij u tegen ge„weld verklaart, tóch steunen op uw macht, dan meen ik „die vraag te hebben beantwoord."

De revolutionnaire lieden, die in de hierboven gesignaleerde vergadering aan het woelen waren, of althans hun geestverwanten, wien eveneens door de actie van Troel-

Sluiten