Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit bericht vult op teekenachtige wijze de motiveering van Elfers' afwezigheid in bovengenoemde vergadering aan, vooral als men weet, dat hem aan de Duitsche grens een militaire auto van den Arbeiders- en Soldatenraad heeft verbeid en naar Aken gebracht, waar hij natuurlijk geen andere besprekingen met de daar triumfeerende revolutionnairen kan hebben gehad dan die in den geest van Troelstra en Wijnkoop lagen. Men hield zich zóó sterk overtuigd van de zegepraal der revolutie ook in Nederland, dat in die dagen van spanning, o.a. in de Emma-mijn te Hoensbroek, de roode vlag ter ontplooiing gereed lag. „De revolutie zal bij Zevenaar aan de grens niet omkeeren," had Heykoop te Rotterdam uitgeroepen, in een zinspeling op gelijke voorbereidingen, die aan de Overijselsche en Qeldersche grenzen werden getroffen, zoo goed als in het hooger gelegen Noorden. Ook in Heerlen keerde zij niet om!

Ik zal nog een sterker staaltje mededeel en van de wijze, waarop aan Troelstra's wenschen, o. a. door samenwerking tusschen zijn geestverwanten in het leger en in de arbeiderswereld, is tegemoet gekomen.

Mgr. dr. H. Poels, uit Weiten, bij Heerlen, kennis genomen hebbende van het verhandelde op de geheime vergadering der Sociaal-Democraten te Heerlen, waarin o. a. door een dertigtal aanwezige sociaal-democraten was beloofd, dat bij het uitbreken van de revolutie genoemden R.-K. geestelijken arbeidersleider „onschadelijk te maken" (een ieder weet, wat dat „onschadelijk maken" beteekent in revolutietijd), vroeg den kapitein van de grenswacht bij Heerlen, den heer P. Donk, om een onderhoud, en wees hem op het gevaar, dat op zijn soldaten niet te rekenen viel.

Het antwoord van den commandant, aan wien mede de handhaving van orde en gezag was toevertrouwd, bleek verbijsterend:

„Wie weet, Doctor, of de meerderheid van het Nederlandsche volk dien weg der revolutie niet uit wil.*

En verder: „Het eenige wat ik doen kan is de soldaten toe te spreken en te zeggen: „Wie de rijen wil verlaten, hij trede uit."

Sluiten