Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gericht, welke later in den Gemeenteraad is gewraakt, maar die de stemming van die dagen in socialistische gemoederen typeerde? Verwachtten niet verscheiden socialistische ambtenaren ten gevolge der revolutie, welke zij komende voelden, betere betrekkingen, en gaven hun vrouwen en verwanten aan deze verwachtingen geen uiting? Gingen de buitenlandsche stokerijen van Nederlandsche revolutionnairen, welke ik reeds in het kort memoreerde, niet ver uit boven de relaties van Troelstra, Wijnkoop, Elfers e. a.? Zal laatstgenoemde loochenen, dat hij behalve aan de revolutie dienstige inlichtingen, ook materieelen en moreelen steun uit Duitschland naar Nèderland importeerde? Vertoefde Mr. Mendels de vorige maand in België uitsluitend als lid eener Commissie voor Nederlandsche belangen, hij, die ƒ 100.— per dag opstreek? Of hield hij daar ook voeling met rebellistische elementen? Geldt het laatste deel dezer vraag niet eveneens voor het verblijf van Óudegeest te Berlijn?

Men ziet, dat er voor een eventueele Enquête-commissie nog heel wat geheime paden zijn te bewandelen, indien zij met eenige volledigheid de vraag wil beantwoorden, hoe de revolutie in Nederland werd voorbereid!

INDIEN DE VOORBEREIDING WARE GESLAAGD

ui:

In de vorige hoofdstukken hebben wij getracht, in het licht van stellige documenten de psyche te bezien van de revolutie-in-voorbereiding. Wat zou er van ons Vaderland zijn terecht gekomen, indien de openlijk en verborgen zoo wèl georganiseerde voorbereiding ware geslaagd? Wat zou er geschied zijn, indien Mr. Troelstra zijn plan had kunnen voltrekken: „wij willen een revolutie maken, omdat het kan en moet; arbeiders, grijpt de macht, die u in den schoot wordt geworpen"? Welke zouden de gevolgen voor ons allen zijn geworden, indien de uitgesproken bedoeling ware gelukt, om H.M. de Koningin weg te jagen tegelijk met de Regeering?

Sluiten