Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

feitelijk niet beter gesitueerd dan een arbeider. Omdat hij een winkel had, werd hij echter als een boursjou beschouwd; de winkel werd hem dus afgenomen, hu zelf in de gevangenis geworpen en zijn familie aan haar lot overgelaten.

„Groote plakkaten op de hoeken van de straten wekken de allerarmste proletariërs op om de hulzen van de boursjous In bezit te nemen. De bewoners worden er met een opzeggingstermijn van twee uur uit hun woningen verdreven en moeten alle meubelen achterlaten. Onophoudelijk ziet men woningen leegdragen, omdat de Inboedel z.g. geconfiskeerd, d. w. z. eenvoudig gestolen wordt, terwijl de bewoners maar moeten zien, hoe zij verder aan een onderdak komen. Dergelijke voorvallen zijn zóó gewoon, dat men er al bijna niet meer op let. De tragiek van een familie, die wordt verdreven uit het huis, waar zij en haar vaderen hebben geleefd en gewerkt om het haar eigendom te kunnen noemen en die zich zonder eenlgen schijn van recht binnen enkele uren tijds alles wat zij bezit, ontnomen ziet, is zóó alledaagsch, dat men er, afgestompt door al te veel ellende, op het laatst haast geen acht meer op slaat. ! ■■■ I 5: ? :

„Dienstboden lijden een kommervol bestaan; niemand heeft werk voor haar en ten einde raad komen zij zich aanbieden om voor niets te werken, wanneer zij maar voeding en onderdak hebben. Op de geraffineerdste wijze worden de boursjous tot bloedens toe gekweld. Velen hunner trachtten vroeger door het verkoopen van couranten, eigen gebakken koekjes e. d. nog iets te verdienen, en de verhalen van gewezen generaals, die met snoeperijen of nieuwsbladen langs de straat liepen te venten, prinsessen, die als winkeljuffrouwen of barmeisjes aan den kost trachtten te komen, zijn geen verzinsels.

„Het leger zelf is totaal uit elkander gerukt; de troepen over welke het bestaande régime beschikt, zijn samengesteld uit de radicaalsten van de radicalen, die men door exorbitante soldijen en extra voeding bijeen houdt.

Sluiten