Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Van wat er in het buitenland en in het eigen land gebeurt, is het publiek absoluut onkundig; alleen de officieele regeeringsgezinde kranten mogen nog verschijnen en die brengen slechts eenzijdige en tendentieuze berichten.

„Alle fabrieken zijn geruïneerd. De machines worden weggehaald of van de eene fabriek naar de andere gesleept. Het doel hiervan laat zich slechts gissen. De weinige arbeiders die nog werken, moeten verbijsterend hooge loonen hebben, terwijl zij zoo goed als niet werken. Daardoor worden de ondernemers genoodzaakt hun kapitaal met volle handen weg te smijten; worden zij en met hen hun fabrieken voor langen tijd waarschijnlijk voor goed, lam geslagen.

„Van geestdrift voor het tegenwoordige regiem geen spoor, alle fut is er bij het volk uit, doodgeslagen. De bolsjewiki vermaken zich in schouwburgen en bioscopen, op concerten en dansavonden. In het Keizerlijk Paleis is een bioscoop ingericht. Maar de boursjous wagen zich maar zoo weinig mogelijk op straat, want de publieke veiligheid laat zoo goed als alles te wenschen.

„Op het platteland moet veel brandewijn gestookt worden, daar in de steden de sterkedrank blijkbaar schaarsch is. Zóó schaarsch, dat men er de eau de cologne en het politoer al opgedronken heeft!

„Wat de Nederlandsche kolonie te Petrograd betreft, deze heeft voor een groot deel Rusland verlaten, in afwachting van geregelde toestanden. Want de vreemdelingen zijn net zoomin veilig voor de bolsjewistische terreur als de inboorlingen. Ook op hen drukken de exorbitante heffingen, die met confiskaties gelijk staan; ook zij worden uit hun huizen gezet, zoodat zij hun toevlucht bij vrienden of kennissen moeten zoeken."

Ziedaar dan de schildering door een ooggetuige van het revolutionnaire paradijs, hetwelk Troelstra en Wijnkoop in samenwerking met het oproerige buitenland in ons Vaderland hadden willen scheppen. Ziedaar het helsch bestaan, waarin ook Nederland ware gestort geworden,

Sluiten