Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT VOOR DEN EERSTEN DRUK.

Van verschillende zijden aangespoord, mijne in den ajgeloopen winter te Amsterdam gehouden voordrachten over de Geschiedenis en den tegenwoordigen toestand van het Bedrijf der Levensverzekering in druk verkrijgbaar te stellen, heb ik daartoe besloten, doch niet dan na eenige aarzeling. Immers wat bestemd was, den hoorder door het woord te bereiken, zal vele gebreken vertoonen, wanneer het den lezer in druk wordt voorgelegd; zulk een boek moet steeds in hooge mate den stempel dragen van zijn oorspronkelijken vorm: de voordracht. Dat ik niettemin tot de uitgave besloot, vindt zijn grond in de volgende overwegingen.

Voor zooverre mij bekend, bestaat er op het gebied van de practijk der Levensverzekering geen werk, dat de vele, zich daarbij voordoende vragen op systematische wijze behandelt. De theorie van het vak bood stof tot vele en belangrijke werken, breed opgezet en breed uitgevoerd. Maar de litteratuur over de practijk bestaat vooreerst uit vele opstellen, ieder meestal op slechts één onderwerp betrekking hebbende, en in verschillende bladen en tijdschriften verspreid; en verder uit vele brochures, uit den aard der zaak beperkt van stof en omvang. Alleen de juridische vragen, die zich bij de uitoefening van het Bedrijf der Levensverzekering voordoen, vonden — ten onzent vooral in academische proefschriften — een enkele maal volledige behandeling. Maar wat is er op het veld der practijk een overvloed van stof, die niet op het gebied der rechtswetenschap valt!

Voornamelijk die stof is het, welke in dit werk behandeld wordt. Hoewel het volstrekt geen aanspraak maken kan op volledigheid, tracht het echter w wat het behandelt eenig systeem te brengen. De vele onderiverpen, die alleen van actueel belang zijn, heb ik zooveel mogelijk beschouwd als uitvloeisels van de groote beginselen, die aan het vak der Levensverzekering ten grondslag liggen, en die, afgescheiden van de vraag der actualiteit, kun beteekenis steeds behouden zullen en daarom op den voorgrond moeten

Sluiten