Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorbericht voor den eersten druk.

staan. Daarbij heb ik mij niet beperkt tot de beschouwing van binnenlandsche toestanden, maar bovendien aan de buitenlandsche de noodige aandacht gewijd. Ook heb ik er ernstig naar gestreefd, een volkomen onzijdig standpunt in te nemen, en het verschil van opinie, dat over deze of gene principieele vraag bestaat, nimmer te baat genomen, om deze of gene bepaalde Maatschappij te prijzen of te laken. Met die beperking voor oogen, heb ik echter gemeend, overal en zonder omwegen voor mijn meening te mogen uitkomen, ook waar ik wist, dat vélen mijne opvattingen niet deelen. Daarmede maak ik er volstrekt geen aanspraak op, dat mijne inzichten de eenig juiste zijn — een pretentie, die zoo menigeen op dit gebied bezit!—; maar kleurloosheid en onpartijdigheid zijn twee verschillende begrippen, en een kleurloos boek is in mijne oogen een even groot onding als een partijdig boek.

Uit het bovenstaande blijkt, dat dit werk in de eerste plaats bestemd is voor een ieder, die, in welke kwaliteit ook, op het practische gebied der Levensverzekering werkzaam is. Ongetwijfeld zullen goed-onderlegde practici er veel bekends in vinden, maar toch hoop ik, dat ook zij nu en da'n eens iets nieuws zullen aantreffen of iets bekends uit een nieuw oogpunt zullen leeren beschouwen.

In de tweede plaats echter acht ik mijn boek niet geheel zonder belang voor het intelligente publiek. De denkbeelden over Levensverzekering zijn in ons vaderland nog zóó duister en verward, dat vak vindt ten onzent nog zóó weinig belangstelling, dat een poging, om het publiek met het streven en de intentïén der beoefenaars"daarvan vertrouwd te maken, niet ongemotiveerd is. Den leek overvalt bij de gedachte aan een werk over Levensverzekering gemeenlijk een groote vrees voor cijfers, formules en dorre geleerdheid. Toch is er nauwelijks een vak denkbaar, waarvan de practijk zóó voortdurend de belangstelling weet gaande te houden door verscheidenheid van stof. Wanneer bovendien het publiek door onwetendheid in deze soms schade lijdt in een zaak, waarbij het voor vele millioenen betrokken is, dan meen ik tot de slotsom te mogen komen, dat een boek, welks lectuur geen_ vakkennis vereischt, maar dat in populairen vorm vakkennis tracht de verspreiden, zonder zich aan cijfers en formules te bezondigen, ook voor het publiek van eenig belang kan zijn.

Deze motieven deden mij tot de uitgave besluiten.

Amsterdam, Mei 1896.

J. v. S.

Sluiten