Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT VOOR DEN DERDEN DRUK.

Ruim zestien jaren na het verschijnen van den tweeden druk verschijnt thans deze derde.

Tusschen toen en thans liggen jaren van voorspoed voor het bedrijf der levensverzekering, gevolgd door een tijdperk van sterke depressie tengevolge van de economische ontreddering van de wereld, die door den grooten oorlog veroorzaakt is.

Nóg staan wij in het midden van dat tijdperk en daarmede in een overgangsperiode. Herstel zal op den duur intreden. Maar hoe en wanneer? Niemand kan dit met zekerheid voorspellen.

De beschouwingen in dit werk, die betrekking hebben op den tegenwoordigen toestand van het 'bedrijf, moeten daardoor noodzakelijk een eenigszins zwevend karakter hebben, omdat die toestand niet voldoende geconsolideerd is; hetgeen niet wegneemt, dat de grondbeginselen, waarop ons bedrijf rust en de groote lijnen, waarnaar het arbeidt, dezelfde gebleven zijn.

Daarom was een algeheele omwerking niet noodig en kon volstaan worden met die veranderingen of bijvoegingen, die door den loop der gebeurtenissen noodig zijn geworden.

Het zou m.i. een fout zijn, wanneer men aan grondbeginselen, die men als recht erkend heeft, ontrouw werd onder den indruk van gebeurtenissen, die twijfel aan de juistheid dier grondbeginselen schijnen te wekken. Inderdaad staan wij hier tegenover een schijn, veroorzaakt door het abnormale en onzekere der tegenwoordige toestanden. Naarmate 'het normale terugkeert, zullen ook die grondbeginselen hun kracht opnieuw doen gevoelen.

Om een gereld, die tijdelijk op haar kop staat, te beoordeelen, moeten wij vooral zeiven niet óók op onzen kop gaan staan!

Amsterdam, November 1921

J. v. S.

Sluiten