Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de juiste uiteenzetting van het begrip eener lijfrente, die aanleiding gaf tot het samenstellen van het eerste ontwerp eener sterftetafel. Dit alles heeft De Wüt's werk tot een standaardwerk gemaakt, dat de bron is geworden, waaruit anderen de zaak verder konden uitwerken, en dat zelfs voor den tegenwoordigen tijd nog eenige practische verdiensten heeft.

De autoriteit van het werk van Johan de Wilt is thans dan ook algemeen erkend, al maakte men zich vroeger van zijn arbeid dikwijls heel gemakkelijk af door de verklaring, dat zij op onjuiste gegevens berustte. Het is wel 'de/ moeite waard even te releveeren, dat ook in het buitenland, en met name in Engeland, waar het Bedrijf der Levensverzekering het eerst tot bloei komen zoude, Johan de Wüt als een der grondleggers der Levensverzekering-Wetenschap beschouwd wordt. Des te meer is deze bekentenis van waarde in Engeland, waar Dr. Halley, die door velen ten onrechte voor den eenigen grondlegger onzer wetenschap gehouden wordt, leefde en werkte. De Engelsche schrijver Thomson schrijft hieromtrent het volgende, waarmede de verdiensten van onzen Raadpensionaris ook over onze grenzen ten volle erkend zijn:

„Dr. Halley kan beschouwd worden als de eerste wetenschappelijke „samensteller van wat men noemt sterftetafels; maar" (let wel) „er „is geen twijfel aan of De Wüt was hem eenige jaren vóór in de uiteen„zetting van een methode, volgens welke de juiste waarde van een Lij/rente „kan verkregen -worden. Halley was wetenschappelijker dan De Wüt, „maar er is geen aanleiding om den één boven den ander te stellen. „Beiden deden gewichtige ontdekkingen en brachten veel bij tot uitbreiding onzer kennis, en zonder twijfel moeten beiden beschouwd wor„den als de grondleggers van de toepassing der Waarschijnlijkheids„rekening van leven en dood op practische doeleinden."

Dit oordeel van een bevoegd en onpartijdig buitenlander kan ons gerust stellen, wanneer sommige minder onbevooroordeelden de schouders ophalen bij de bewering, dat de grondslag der LevensverzekeringWetenschap in Nederland gelegd werd, en achter die uitspraak de drijfveer van een ongemotiveerde nationale ijdelheid zoeken. Waarlijk, het Nederlandsche volk heeft buitengewoon weinig aanleg tot zelfoverschatting en overschat veeleer wat uit het buitenland komt! Maar wat ons toekomt mogen wij ons niet door anderen laten ontnemen.

Waar Engelschen de verdiensten van Johan de Wüt zoo volmondig erkennen, daar voegt het ons, Hollanders, een open oog te hebben voor

Neumami en Halley.

Sluiten