Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan allerminst de waardeering, waarop zij recht had. Eerst toen in de 18e eeuw de sterf te-statistiek en de instellingen, die daarop gebaseerd werden, in Engeland meer belangstelling begonnen te wekken, zoo in de geleerde wereld als onder het publiek, werd Halleys tafel weder voor den dag gehaald en gaf men haar de voorkeur boven veler arbeid, die sedert verschenen was.

Wij zien hier dus het verschijnsel, da't geen der beide grondleggers van de Levensverzekering-Wetenschap gedurende zijn leven die waardeering vond, welke het nageslacht hun in zoo ruime mate geschonken heeft. Trouwens, dit is meestal het geval met mannen, die boven hunne tijdgenooten staan. Juist, dat zij op het niveau van later tijd staan, isoleert hen in de dagen, waarin zij leven!

VI.

Wij hebben thans de Geschiedenis der Levensverzekering gevolgd van het ontstaan harer eerste kiemen tot op het tijdstip, waarop de grondslag gelegd werd voor de LevensverzekeringTWetenschap, zooals wij die thans begrijpen en zooals die thans in toepassing gebracht wordt door de Maatschappijen, die wij om ons heen zien arbeiden. Van het oogenblik af, waarop die grondslagen gelegd werden, dateert een meer algemeene belangstelling in de wetten van geboorte en sterfte, die aanleiding gaf, deels tot theoretische beschouwingen en berekeningen, deels tot het practisch toepassen van de regelen, die men door het beoefenen der theorie ontdekte.

Engeland heeft zich sinds dien tijd terecht den naam verworven van het land der Levensverzekering bij uitnemendheid, en dat wel omdat theorie en practijk daar het eerst hand in hand gingen en omdat daar sedert nimmer door de theorie een ontdekking gedaan kon worden, zonder dat aanstonds de practijk die in toepassing bracht en er vrucht van trachtte te trekken. Zoo het nog noodig was, zoude de wijze, waarop het Engelsche volk het nieuw geopende arbeidsterrein exploiteerde, een bewijs te meer zijn voor zijn practischen aanleg. Reeds in het jaar 1705 werd te London opgericht de „Amicable Assurance Society", een Maatschappij, die, aanvankelijk op zeer gebrekkige grondslagen rustende, zich langzamerhand wijzigde naar de regelen, welke de theoretici door hunne onderzoekingen vonden en publiceerden. Zij bestond tot in het midden der vorige eeuw en deed toen haar portefeuille in haar geheel

Ontwikkeling van hot vak in verschillende landen.

Ontwikkeling in Engeland.

Sluiten