Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De „Amicable" en hare navolg-

aan een dergelijke instelling over. De oprichting dezer Maatschappij werd gevolgd door die van vele andere, doch men zoude te ver gaan, wanneer men daarin de gevolgen zien wilde van den verdienstelijken arbeid van Dr. Halley. Integendeel bleef deze, zooals reeds gezegd, gedurende langen tijd — ongeveer gedurende een halve eeuw — onbekend en scheen zoo goed als vergeten. Het was meer de geest van den tijd, de drang om betere Instellingen van Voorzorg te scheppen dan tot dusverre, en het bewustzijn, dat men met de vroegere gebrekkige inrichtingen niet langer volstaan kon, die tot de oprichting dier ondernemingen aanleiding gaven. Ten bewijze, hoe betrekkelijk weinig men ook toen nog met de werkelijke sterftekansen rekening hield en hoeveel er nog te verbeteren viel, voordat de door Dr. Halley gevonden resultaten in practijk gebracht zouden zijn, kan ik niet nalaten even de inrichting van de „Amicable", de eerste groote onderneming van dezen aard te beschrijven. Het aantal deelnemers was in de eerste plaats beperkt en mocht niet meer dan 2000 bedragen. De bijdragen voor personen van 12—45 jaren waren dezelfde, en wel een entrée van £3. 15/ en een jaarpremie van £ 5. Bij hoogere ouderdommen werd de premie hooger, en in zooverre werd met de sterftekansen rekening gehouden. Vrouwen moesten, met het oog op de gevaren, waaraan zij door het ter wereld brengen van kinderen waren blootgesteld, een hoogere premie betalen. Merkwaardig genoeg hebben latere onderzoekingen bewezen, dat de totaal-levenskans der vrouwen grooter is dan die der mannen. Ook personen, aan wier beroep men een bijzonder gevaar verbonden achtte, noesten meer betalen, zoo b.v. houders van bierhuizen (waarschijnlijk Dindat zij te veel dronken en aten!) en kleine ambtenaartjes (misschien amdat zij wegens zeer matige inkomsten te weinig dronken en aten!). De uit te keeren bedragen waren niet vooruit vastgesteld, doch bij het ïinde van elk jaar werd een bepaald gedeelte van de entréegelden en j aarpremiën verdeeld onder de bezitters van de polissen, die gedurende dat jaar door het overlijden der verzekerden vervallen waren.

De verschillende ondernemingen, die onmiddellijk na de „Amicable" werden opgericht, waren eigenlijk nieuwe af deelingen voor Levensverzekering van reeds bestaande Brand- en Zeeverzekering-Maatschappijen. Dok haar inrichting was nog primitief, hoewel al spoedig voor de uitkeeringen een vast bedrag werd bepaald, en wel van £ 100, waarvoor ;en normaal gezond mensen van jeugdigen leeftijd dan een jaarlijksche premie van jé?5. 5/ te betalen had; dus niet bepaald goedkoop! Hieruit

2*

Sluiten