Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ziet men tevens, dat de Maatschappijen reeds voor verzekeringen bij overlijden een geneeskundig onderzoek eischten, dat natuurlijk nog in de verste verte niet gelijk te stellen was met dat van den tegenwoordigen tijd, maar daarvoor niettemin den grondslag legde. Nevens deze grootere Maatschappijen ontstonden kleine Sterftekassen en Begrafenisfondsen, die, op meer of minder solide basis rustende, gedurende langeren of korteren tijd een meer of minder eervol bestaan leidden. .

'tWas eerst in het midden der vorige eeuw, dat de Franschman Dêparcieux en de Engelschman Simpson den arbeid van Dr. Halley weer in herinnering brachten; en, zich grondende op diens waarnemingen, construeerde daarop Dodson, eveneens een Engelschman, een naar den leeftijd stijgend tarief van premiën — het eerste dat samengesteld werd! Daarop volgde, vooral door toedoen van dienzelfden Dodson, de oprichting van de „Equitable Society for assurances on lives and survivorships", waarbij zijne tarieven in practijk gebracht werden, en welke onderneming dus de eerste Levensverzekering-Maatschappij op geheel modernen grondslag genoemd mag worden. De reeds bestaande, meer gebrekkig ingerichte Maatschappijen hervormden zich weldra naar dit voorbeeld, en nu had men eenmaal den weg betreden, dien wij ook thans nog volgen, en waarop wij wel reeds verder gevorderd zijn, docli die ons nog leiden moet naar nóg volmaakter en nóg bevredigender toestanden.

Engeland is ons op dien weg voorgegaan en gaat ons nóg voor. De oprichting der „Equitable" is daar door die van vele andere ondernemingen gevolgd, allen, gelijk de eerste, gebaseerd op streng wetenschappelijke grondslagen, die echter door den voortdurenden arbeid deitheoretici volmaakter en volmaakter werden. Op dit oogenblik bezit Engeland + 100 Maatschappijen1), met een verzekerd kapitaal van + £ 1,300,000,000 en een verzekerde rente van + £ 3,400,000. Men overdrijft niet, wanneer men beweert, dat geen land ter wereld betere en. solidere Levensverzekering-Maatschappijen bezit!

Sinds de dagen van Johan de Witt had men intusschen 'in Nederland wat het theoretisch deel van ons vak betreft, niet. stil gezeten. Een beroemd tijd- en landgenoot van den grooten Raadpensionaris, Christiaan Huygens, was een der grondleggers van de wetenschappelijke Waarschijnlijkheidsleer, die in de theorie der Levensverzekering zulk een groote

De „Equitable"

Tegenwoordige stand.

Ontwikkeling in Xederland.

!) Inclusief 18 Volksverzekering-Maatschappijen.

Sluiten