Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ontwikkeling in Duitschland.

Tegenwoordige stand.

Karup en Zillmer.

een bedrag van ruim 110 millioen francs jaarlijks. Eigenaardig is het, dat de verzekerde kapitalen hier weinig, de verzekerde renten aanzienlijk toenemen.

Het zou mij veel te ver voeren, wanneer ik op deze wijze wilde voortgaan en een overzicht geven van de ontwikkeling der Instellingen van Levensverzekering in alle landen. Alleen wil ik nog even spreken over Duitschland, waar wel eerst tamelijk laat de eerste LevensverzekeringMaatschappij werd opgericht, doch dat ik zeker niet passeeren mag, omdat het het Germaansche land bij uitnemendheid is, en wij, zooals vroeger aangetoond, aan den Germaanschen zin voor huis en familie de wel gebrekkige Instellingen van Voorzorg der Gilden danken, die echter de kiem geworden zijn voor de latere, meer geperfectioneerde instellingen van dezen aard. In de 18e eeuw was het in Duitschland de beroemde Süssmüch geweest, die in 1761 een sterftetafel gepubliceerd had, die wel is waar later ook practisch gebruikt werd, maar, zooals alle eerste pogingen op dit gebied, niet geheel vertrouwbaar bleek.

Gelijk in ons vaderland bepaalden zich echter de Instellingen van Voorzorg, die in de vorige eeuw in Duitschland opgericht werden, hoofdzakelijk tot een beperkt terrein en was hun inrichting nog zoo weinig wetenschappelijk, dat zij met onze tegenwoordige Maatschappijen volstrekt niet .op één lijn gesteld kunnen worden. Ook tontinen kwamen in de mode, meestal verbonden met loterijen. Hamburg en Neurenberg lokten daardoor veler spaarpenningen in hunne schatkisten, doch meestal gaven deze ondernemingen slechts aanleiding tot teleurstelling, want er werd veel beloofd wat niet gehouden kon worden, en dat kweekte een geest van ontevredenheid.

Eigenlijke Levensverzekering-Maatschappijen ontstonden niet dan nadat eerst de Filialen van Engelsche Maatschappijen het terrein in Duitschland verkend hadden. De eerste eigenlijke Duitsche Maatschappij, de „Lebensversicherungs-Banh für Deutschland" te Gotha, werd in 1828 opgericht. Deze Onderlinge Maatschappij heeft zich tot op den huidigen dag op de eerste plaats der Duitsche ondernemingen van dien aard weten te handhaven; de Levensverzekering in Duitschland heeft, ook op wetenschappelijk gebied, aan haar blijvende verplichtingen. Op dit oogenblik bezit Duitschland ongeveer 40 Maatschappijen met een verzekerd kapitaal van + 17.000.000.000 Mark.

Van bizonder belang is voor Duitschland — en ook ver daarbuiten — de arbeid geweest van twee theoretici uit den nieuweren tijd,

Sluiten