Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weder veroorzaakt door zekere in Amerika ingevoerde wettelijke be-palingen, waarover wij later nog handelen zullen.1)

Uit de drie grondvormen der Verzekering, zooals wij die langzamerhand hebben zien ontstaan, uit de Verzekering bij overlijden, uit de Verzekering bij leven (d. w. z. met uitkeering ingeval men na zekeren tijd nog „in leven is) en uit de Verzekering van lijfrenten, hebben zich door combinatie tallooze nevenvormen ontwikkeld. Elke Maatschappij heeft een groot aantal z.g. tarieven, die uit die combinatie gevormd zijn. In het bijzonder noem ik: de „Gemengde verzekering", ontstaan uit de combinatie der Verzekeringen bij overlijden en bij leven, en waardoor men zich dus een kapitaal verzekert, betaalbaar na een zeker aantal jaren aan zichzelven of bij vroeger overlijden onmiddellijk aan zijne erfgenamen, welke vorm van verzekering tegenwoordig het meest in zwang is. Zou ook hier niet het egoïsme heel voorzichtig om den hoek gluren? Minder algemeen, hoewel toch ook nog veel voorkomend, zijn de „Overlevingsverzekeringen", d. w. z. de Verzekeringen, waarbij een uitkeering verzekerd wordt, ingeval van twee personen één (vooraf aangewezene) komt te overlijden vóór den anderen. De gewone vorm, waarin deze afgesloten worden, is ontstaan uit een combinatie met de Lijfrente-verzekering: het zijn de zoogenaamde „Weduwenpensioenen", feitelijk niets anders dan lijfrenten, die ingaan, indien van twee personen (man en vrouw) de één (de man) komt te overlijden vóór de andere (de vrouw).

Met een opsomming van al deze verschillende vormen behoef ik mij echter niet lang bezig te Houden. In het eerste het beste tarievenboekje eener Levensverzekering-Maatschappij kan men ze vinden, en het valt niet moeielijk, de daarin voorkomende tarieven onder één der hoofdvormen te classificeeren of er een combinatie in te herkennen van verschillende der hoofdvormen. Men zoude echter dwalen, indien men meende, dat met al die tarieven, welke in de prospectussen der Maatschappijen voorkomen, de vormen uitgeput zijn, waarin de Levensverzekering te gieten is. De hulpmiddelen van den tegenwoordigen tijd stellen ons in staat voor elke combinatie, zoo die slechts op den levensduur van den mensch gebaseerd is, ook een vorm uit te denken, waarin zij op een contract van Levensverzekering kan worden toegepast, en de juiste premie te vinden, welke voor dat contract voldaan zou moeten

Verschillende vormen van verzekering.

J) Zie Achtste Hoofdstuk, III., „Punten, waarop het Staatstoezicht zich richt", suli 3°.

Sluiten