Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TieteekenU op ,ndelsgebied.

worden. Dat vooral is een van de kenmerkende eigenschappen van de tegenwoordige Levensverzekering, dat zij zich aan elke familie-verhouding, aan eiken socialen toestand als 't ware weet aan te passen, zoodat zij een middel geworden is om in vele behoeften te voorzien, die vroeger onvervuld moesten blijven en . . . het thans nóg vaak zijn wegens onbekendheid met de hulp, die de Levensverzekering zou kunnen bieden. Met dat al zijn het de bovengenoemde grondvormen, die steeds het meest zullen blijven voorkomen en die dan ook elk voor zich in vele verschillende behoeften voorzien.

Ook op handelsgebied heeft het tegenwoordige contract van Levensverzekering een groote beteekenis gekregen, al zal die ook steeds bij zijn beteekenis als voorzorgsmiddel ten achter staan. In de eerste plaats heeft men in het ten onrechte aldus genaamde „endossement" eener polis een middel gevonden om het recht op de uit te keeren som van den een op den ander te doen overgaan. Daardoor is men in staat, de polis tot onderpand te doen dienen in die gevallen b.v., waarin de aflossing van een schuld staat of valt met het leven van den schuldenaar.

In latere jaren is de combinatie tusschen Voorschotbanken en Levensverzekering-Maatschappijen, speciaal in ons vaderland, zeer in de mode gekomen. Men kan dan van eene Voorschotbank een voorschot ontvangen, mits men tot onderpand eene polis van levensverzekering geve en voor de geregelde premiebetaling twee borgen stelle. Hoewel tegen dergelijke operatiën in het algemeen geene bezwaren, bestaan, kunnen zij bedenkelijk worden, wanneer finantieel zwakken tot het nemen van voorschotten op deze wijze als 't ware worden aangemoedigd. De omstandigheid, dat sommige Borgverzekering-Maatschappijen bereid zijn tegen eene flinke premie ook in zulke gevallen als borg op te treden, kan tot het ondoordacht nemen van voorschotten door behoeftigen leiden, en wel op zóó bezwarende voorwaarden, dat deze van den wal in de sloot geholpen worden.

In het algemeen mag men de oogen niet sluiten voor de onomstootelijke waarheid, dat de Levensverzekering het tegenwoordige ten behoeve van de toekomst belast, het nemen van voorschotten daarentegen de toekomst ten behoeve van het tegenwoordige. Principieel staan beiden lijnrecht tegenover elkander.

Voorts heeft men ingezien, dat zij, die een hypothécaire geldleening aangaan en ervoor vreezen, dat de aflossing daarvan, ingeval zij mochten komen te sterven, te zwaar op hun familie drukken zou, niet beter doen

Sluiten