Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen dan door een Levensverzekering ervoor te zorgen, dat die aflossing niet op hunne na te laten betrekkingen, maar op de Verzekering Maatschappij blijft drukken. En zoo zijn er vele operatiën, die eigenlijk hun voltooiing eerst bereikt hebben door combinatie met Levensverzekering.

Het spreekt wel van zelf, dat al wat op ons gebied tot stand is gebracht de vrucht is van een langen en ingespannen arbeid. Het publiek kent over het algemeen de Levensverzekering niet of slechts zeer oppervlakkig; en zoo ziet men in alle landen een talrijken staf van Inspecteurs, Agenten of hoe zij anders heeten mogen, die in dienst der Maatschappijen het publiek tot verzekering opwekken en de idéé der Levensverzekering ingang trachten te doen vinden. Niet in alle landen vinden deze werkzame mannen, die zich vaak met hart en ziel aan hun beroep wijden, dezelfde waardeering. Hier is de Agentenstand hoog in aanzien, en acht men zijn werken eervol en in menig opzicht boven dat van andere beroepen; ginds is voor iemand, die voor niets anders meer deugt, de betrekking van Agent altijd nog goed genoeg; hier wordt de Agent als een vriend en welkomen raadgever door mannen van den eersten stand begroet, ginds wordt hij door mannen, die zfch beschaafd noemen, op onheusche wijze behandeld en de deur uitgezonden. Het is, helaas, niet te ontkennen, dat er in vele landen onder den Agentenstand elementen schuilen, die beter op een geheel andere plaats thuis behooren. Het moet steeds het streven zoowel van de Directiën als van de Agenten zijn, dergelijke elementen ver van het vak te houden: zij verlagen het in het oog dan menigeen, die het naar hun optreden beoordeelt.

Uit den nieuweren tijd dagteekenen de Vereenigingen, in sommige landen opgericht, om door onderling overleg van vakmannen het bedrijf der Levensverzekering tot hoogen bloei te brengen. In Engeland Frankrijk, Amerika, Duitschland, Oostenrijk, enz. en ook in ons land bestaan Vereenigingen van Wiskundigen en van Directeuren van Levensverzekering-Maatschappijen, die zeer nuttig werkzaam zijn. De bekendste en oudste daarvan is het Engelsche „Institute of Aciuaries", waaraan de zaak der Levensverzekering niet alleen in Engeland, maar op de geheele wereld ontzaglijke verplichtingen heeft.

Reeds zeven malen daagden er Internationale Congressen van Actuarissen, voor 't eerst in 1895 te Brussel, daarop in 1898 te London, in 1900 te Parijs, in 1903 te New-York, in 1906 te Berlijn, in 1909 te Weenen en in 1912 te Amsterdam. Het achtste Congres, dat in 1915 te Petrograd

Agenten.

Vereenigingen van Levensverzekeraars.

Internationale Congressen.

Sluiten