Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gehouden zou werden, ging niet door wegens het uitbreken van den oorlog en sedert werd geen Congres meer gehouden.

Intusschen is de Internationale Organisatie, die zich het organiseeren dezer Congressen ten doel stelt, blijven bestaan, zoodat een achtste Congres zeker te wachten is en wel binnen niet al te langen tijd. Deze bijeenkomsten van vakmannen uit alle landen, die bizonder goed bezocht zijn en waar ons land steeds op zeer bevredigende wijze vertegenwoordigd was, hebben, behalve dat zij een schat van arbeid en onderzoek uitlokken, het onberekenbare nut, dat zij personen van de meest verschillende denkwijzen bijéénbrengen en onderlinge waardeering scheppen daar, waar vroeger soms geringschatting of wantrouwen bestond. Zeer juist is het gezien, dat de bezoekers dezer Congressen niet uitsluitend tot de wiskundigen behooren, doch dat ook mannen van de practijk, juristen, enz. daarvan lid kunnen zijn. De Wetenschap der Levensverzekering toch, de z.g. Actuarieele Wetenschap, ligt niet uitsluitend op wiskundig gebied.1)

Van zeer groot gewicht zijn ook de Internationale Congressen van Geneesheer en, verbonden aan Levensverzekering-Maatschappijen gebleken, waarvan het tweede in 1901 te Amsterdam gehouden werd.

Ook voor deze Congressen heeft zich een permanente Commissie gevormd, met het doel elk volgend congres voor te bereiden en aan de besluiten van het voorafgaande zooveel mogelijk uitvoering te geven. Deze regeling is in hooge mate practisch en geeft aan de bijeenkomsten onzer vakmannen een groote en blijvende beteekenis.

Ten slotte zij nog gemeld, dat in de Wetgevingen van verreweg de meeste landen het Instituut der Levensverzekering de daaraan toekomende plaats heeft ingenomen. Daarbij zijn in hoofdzaak twee soorten van voorschriften te onderscheiden: ten eerste die, welke aan de overeenkomst van Levensverzekering haar plaats onder de rechtsinstituten aanwijzen en de rechtsverhoudingen regelen, die uit die overeenkomst voortvloeien; ten tweede die, welke het eigenlijke bedrijf en de werking der Levensverzekering-Matschappijen regelen. Voorts heeft zich reeds lang bij verschillende Regeeringen een streven geopenbaard, om van Staatswege door middel van pensioenverzekeringen ten behoeve van ambtenaren en van werklieden te zorgen voor den ouden dag en

[) Vergelijk hierbij het Vijfde Hoofdstuk, I, „De leer der Levensverzekering'

Sluiten