Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omvang blijven en kunnen noch voor het publiek noch voor hare oprichters en aandeelhouders van beteekenis worden. Opmerkenswaardig en verblijdend is het, dat ook de kleinste ondernemingen meestal kundig en eerlijk beheerd worden. Daarentegen is de invloed eener overmatige toename der ondernemingen op concurrentie-vormen en -gewoonten minder gunstig. Het verzekerde bedrag bij de Nederlandsche Maatschappijen bedraagt — naar schatting — één en een kwart milliard guldens aan kapitaal en twintig millioen guldens aan lijfrente.1)

De invloed van den grooten Europeeschen oorlog en de daarmede verbonden en daarop gevolgde economische rampen, heeft zich ook in ons land doen gevoelen, en wel op verschillend gebied.

Ten eerste door de groote depreciatie der effecten en valuta. Ten tweede door aanzienlijke toeneming der onkosten, tengevolge van den gerezen loonstandaard.

Ten derde — en dit vooral voor Maatschappijen, die in het buitenland werken — door grootere sterfte.

Het bedrijf der levensverzekering verkeert in zóóverre in ongunstiger toestand dan welk ander bedrijf ook, dat men toenemende kosten niet op de cliënten verhalen kan. De premiën van alle afgesloten verzekeringen zijn berekend, rekening houoende met een zeker bedrag aan onkosten. Nemen die onkosten aanzienlijk toe, dan kan men de eenmaal vastgestelde premiën niet verhoogen. Alleen voor toekomstige verzekeringen is dat mogelijk, en premie-verhoogingen zullen vermoedelijk in de toekomst wel niet uitblijven.

Anderzijds wordt naar bezuiniging gestreefd, ook door fusie of het vestigen eener belangengemeenschap tusschen verschillende Maatschappijen. Voorloopig zal er dan ook eer sprake zijn van vermindering dai van vermeerdering van het aantal Maatschappijen.

Op dit oogenblik staan de winsten der Maatschappijen niet in ver houding tot haar omvang. Het levensverzekering-bedrijf in Nederlam behoort thans — in het algemeen gesproken — stellig tot de mins winstgevende bedrijven.

Wat de positie van den Agentenstand hier te lande betreft, langei tijd was deze zeer treurig, en werd de Agent eener Levensverzekering Maatschappij als een soort van „paria" beschouwd. Lag de schuld daat

i) Dit kapitaal vervij(dubbelde in de laatste 30 jaren, een betrekkelijke vooi uitgang, die - voor zooverre ik heb kunnen nagaan - in geen enkel ander land die omvang bereikte.

Invloed, van den oorlog

I

t

1 Ageuten in Nederland.

n

Sluiten