Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden, heeft op dit gebied veel goeds tot stand gebracht. De ontwikkeling dezer nuttige instelling werd eenigszins belemmerd, doordat in eigen boezem geen eenstemmigheid bestond over de vraag, of men al dan niet de richting eener eigenlijke Vakvereeniging zou opgaan. Dat het in de latere jaren inderdaad die richting uitgaat, is onmiskenbaar. Als Vakvereeniging treedt eveneens op de Bond van Vereenigingen van vertegenwoordigers van Verzekering-Maatschappijen en Ziekenfondsen, die zich in het bizonder op het gebied der Volksverzekering beweegt.

De „Bond ter bevordering van het Levensverzekeringswezen", die zich voorstelde alle belangstellenden in en belanghebbenden bij dat vak in één groote organisatie te vereenigen, heeft dit doel niet kunnen bereiken en is geworden tot een nauwere aanéénsluiting tusschen eenige der grootere Maatschappijen, van welke intusschen meermalen een gelukkig initiatief is uitgegaan.

De vroegere „Vereeniging van Wiskundige Adviseurs bij Nederlandsche Levensverzekering-Maatschappijen" werd onlangs vervormd tot een Vereeniging voor de Verzekeringswetenschap, die hare poorten open zek ook voor anderen dan wiskundigen.

Voorts zij melding gemaakt van de „Vereeniging van Ambtenaren aan wiskundige bureaux van verzekeringsinstellingen", die zich vooral op wetenschappelijk gebied beweegt; en, ten slotte, van de „Nederlandsche Vereeniging van geneeskundige adviseurs van Levensverzekeringsmaatschappijen11.

Men ziet, dat het verenigingsleven op ons gebied een groote ontwikkeling bereikt heeft.

Ten slotte een woord over onze Wetgeving. De Koninklijke Besluiten van 1830 en 1833 hebben hun rechtskracht verloren; derhalve vinden wij de eenige thans geldende voorschriften in de 3e Ajdeeling van den ioe" Titel, Ie Bk., W. v. K., die, behoudens een enkele latere wijziging, in 1838 in haren tegenwoordigen vorm werd vastgesteld. Zij heet te regelen de voornaamste rechtsverhoudingen op het gebied der Levensverzekering, doch doet dit op zulk een wijze, dat zij, zoo hare voorschriften opgevolgd werden, elke Levensverzekering onmogelijk maken zoude. Met stilzwijgende goedkeuring van Wetgever, Rechter en Publiek is deze Afdeeling voor de practijk in de doos gestopt. Een wettelijke regeling van het Bedrijf der Levensverzekering-Maatschappijen buiten de gebrekkige voorschriften omtrent naamlooze Vennootschappen in ons Wetboek van Koophandel, en die omtrent Coöperatieve Ver-

Nederlandsen' Wetgeving.

Sluiten