Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenigingen, in het algemeen — ontbreekt geheel! Sinds jaren eischten de Levensverzekering-Maatschappijen die met klem en nadruk — te vergeefs! Sinds eenigen tijd is het publiek wakker geworden en eischt mede.

Laten wij hopen, dat het der Regeering thans spoedig behagen zal, den belangen van Publiek en Levensverzekering-Maatschappijen, die in deze één zijn, tegemoet te komen. Niet minder dan vier Staatscommissiën ontwierpen in den loop der jaren wettelijke bepalingen op het Bedrijf; twee commissiën, benoemd door de Vereeniging van Levensverzekering deden achtereenvolgens hetzelfde. De Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek behandelde het ontwerp der tweede Staatscommissie in hare algemeene vergadering van 19001); een ontwerp tot wijziging (en verbetering!) van het Wetboek van Koophandel op het stuk der naamlooze Vennootschappen ligt sinds dertig jaren gereed2); jaren geleden zag van particuliere zijde een Ontwerp tot wijziging van de 3C Afd., ioen Titel, 7L' Bk., W. v. K. het licht3) en een dergelijk ontwerp werd later samengesteld door een Commissie, benoemd door de Vereeniging voor Levensverzekering. De zaak is dus van alle zijden bekeken en voorbereid. De vraag is nu alleen, wanneer de Regeering haar ernstig ter hand zal nemen. In afwachting daarvan is dezer dagen een Noodwet tot stand gekomen, noodzakelijk geworden, doordat een der Nederlandsche Maatschappijen, tengevolge van den oorlog, in moeielijkheden is komen te verkeeren.

IX.

En hiermede zoude ik dit Hoofdstuk kunnen besluiten, wanneer ik nog niet moest wijzen op het bedrijf van hen, die de weldadigste, de meest humane instelling van den modernen tijd misbruikten, om dood en verderf te brengen onder hunne medemenschen!

Het is een niet te ontkennen feit, dat door het sluiten eener Levensverzekering aan den begunstigde een geldelijk belang gegeven wordt bij den dood van den verzekerde. In verreweg de meeste gevallen zal daar-

1) Zie de Praeadvizen van Dr. S. R. J. van Schevichaven en Dr. J. H. van Dorsten.

2) Ontwerpen van Wetten op de Vennootschappen, 's Oravenhage, Gebrs. Belinfante, 1890.

3) De Overeenkomst van Levensverzekering in onze handelswetgeving, door Mr. J. van Schevichaven, Utrecht, Oebrs. Van der Post, 1899.

Levensverzekering en Misdaad.

Het veroorzaken van den dood.

Sluiten