Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der vrije liefde optraden. Al die rollen werden op verschillende plaatsen, onder verschillende namen en zelfs met een geheel verschillend uiterlijk door de beide executanten gespeeld. Het einde ervan was steeds de plotselinge dood der dochter, vrouw, minnares of wat ze op dat oogenblik voorstelde. Zij overleed onder hevige krampen, de dood werd behoorlijk geconstateerd, het lijk begraven en de troostelooze vader, echtgenoot of intieme vriend inde na verloop van eenigen tijd de zeer aanzienlijke sommen, die hij op het hoofd der overledene verzekerd had. De comedie werd driemaal herhaald; toen werd echter in de overleden vrouw van een koopman te Liverpool de minnares herkend van iemand, die vroeger een speelhuis te London hield, welke minnares — horribile dictu! — vroeger al eens gestorven was! Wel verre van aan een geestverschijning te gelooven, bemoeide de politie zich met de zaak op zeer hardhandige wijze, echter te laat: de treurende echtgenoot was met het lijk zijner vrouw spoorloos verdwenen! Het is nooit uitgekomen, of de vrouw de gave bezat den dood te simuleeren, dan wel of de geneesheeren, die de lijkschouwingen hielden, omgekocht waren: de bedrogen Maatschappijen zagen van hun geld echter nimmer een penny terug.

In 1780 werd te London voor het eerst het bedrog van substitutie beproefd. Een dame verzekerde zich, na volkomen gezond bevonden te zijn. Zes maanden later stierf zij aan .... tering. De Maatschappij, terecht verbaasd, dat daarvan bij het geneeskundig onderzoek niets gebleken was, werd wantrouwend, maar betaalde niettemin uit. Nauw was dit geschied, of door een toeval bleek het, dat de overledene niet zichzelve, maar een zuster had laten onderzoeken. Zuster en verzekerd kapitaal waren toen echter reeds spoorloos verdwenen. Dit voorbeeld heeft later veel navolging gevonden, en nog voor eenige jaren werd te Parijs een bende oplichters gevangen genomen, die op deze wijze verschillende Levensverzekering-Maatschappijen voor zeer aanzienlijke sommen hadden opgelicht.

De meeste bedriegerijen zijn minder grof, en bestaan gewoonlijk uit onware — wel te verstaan bewust onware — antwoorden op gestelde vragen. Het urine-onderzoek, dat bijna steeds vereischt wordt, kan aanleiding geven tot substitutie van urine. Uit de practijk is mij een geval bekend, dat zeer vermakelijk is. Iemand, die later bleek een nierziekte te hebben en dit te weten, wilde niettemin een Maatschappij van Levensverzekering tot een verzekering op zijn leven verlokken. Hij wist blijk-

Sluiten