Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

baar, hoe het bij den dokter toeging, en dat hij in diens tegenwoordigheid practisch zou moeten doen blijken van de gezondheid der bij hem zieke organen. Wat nood! Een gedienstige vriend, een fleschje, dit onder de kleeren verborgen .... de zaak moest gelukken. Onze slimme vogel verbaasde den aesculaap niet gering, toen hij hem als resultaat van zijn juist verrichten arbeid een product aanbood, dat... . koud was als een winternacht! — Op grond van dit natuurverschijnsel werd de post geweigerd.

Dergelijke bedriegerijen komen in ons vaderland soms — doch zelden — voor. In het buitenland geschieden zij hier en daar veelvuldig. Soms zijn zij zeer vermakelijk; maar in den grond is en blijft het treurig, dat lieden, die zich zeer beleedigd zouden achten door den naam van bedrieger, er geen been in zien, een Levensverzekering-Maatschappij om den tuin te leiden, ja zelfs onder vrienden zich daarop te beroemen.1)

Op veel van wat ik over den tegenwoordigen toestand der Levensverzekering gezegd heb, hoop ik in de volgende Hoofdstukken uitvoeriger terug te komen. Nu was het alleen mijn doel, de ontwikkelingsgeschiedenis van dat vak in het kort te schetsen, en als natuurlijk gevolg daarvan tevens een beknopt overzicht te geven van den toestand, waartoe die ontwikkelingsgeschiedenis ons geleid heeft.

!) Interessante bizonderheden omtrent gepleegde misdaden en bedrog op verzekeringsgebied zijn te vinden in: „Annals, anecdotes, and legends of life assurance" by John Francis, een werk dat voor een groot deel in Hollandsche vertaling verscheen in het Vakblad „Zonneschijn" [9-12. Jaargang].

Sluiten