Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE HOOFDSTUK.

De Grondslagen der tegenwoordige LevensverzekeringMaatschappijen.

Sterftetafels, Premiën, Reserve, Afkoop.

Het is met een bezwaard gemoed, dat ik dit Hoofdstuk begin, hl gevoel mij, alsof ik mijnen lezers moet vóórgaan over een beploegk stuk land, waarop in de voren het zaad ontkiemt, maar dat nog kaal is en door de zon wordt geblakerd: de weg is dan lang en vermoeiend. Op het veld van de theorie onzer Wetenschap kiemt in de voren óók een zaad: de droge, nuchtere cijfers. Maar, gelijk uit het zaad op den akker het goudgele koren en de voedende vrucht geboren worden, zoo spruit uit de dorre cijfers de welige plant der Levensverzekering. Wie over de eigenschappen van die plant wil oordeelen, moet de eigenschappen van het zaad onderzoeken —> al is de weg over den akker ook bezwaarlijk!

Nog moeielijker wordt mijn taak, omdat zich onder mijne lezers wellicht mannen van de theorie bevinden, voor wie mijne beschouwingen veel te élémentair zijn, terwijl daarentegen anderen, die zich uitsluitend aan de practische beoefening van ons vak wijden of buiten dat vak staan, misschien hier'en daar de redeneenngen slechts met moeite zullen kunnen volgen. Echter hoop ik, dat zij zich die moeite zullen willen getroosten. Wil men de Levensverzekering met overtuiging verdedigen en volkomen hegrijpen, zoo dient men de grondslagen, waarop zij rust tenminste eenigszins te kennen — óók om ze aan anderen te expliceeren.

Ik meende goed te doen den lezer erop voor te bereiden, dat hem in dit Hoofdstuk geen licht onderwerp wacht. Bij een ernstige, wetenschappelijke stof voegt geen luchtige, gekscherende behandeling.

Sluiten