Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor zeelieden anders dan voor personen, die op het vaste land verblijf houden. Men zoude zich zelfs sterftetafels kunnen denken voor de beoefenaars van elk beroep afzonderlijk, doch de vervaardiging daarvan stuit op zoovele practische en theoretische bezwaren en zou ook voor de practijk betrekkelijk zoo weinig waarde hebben, dat zij slechts uiterst zelden ondernomen is, en dan nog alleen voor beroepen, die hunne beoefenaars aan zeer bizondere sterftekansen bloot stellen. De sterftetafels, die aan het Bedrijf der Levensverzekering ten grondslag liggen, zijn echter diegene, welke öf op de bevolking van een bepaalde streek in het algemeen betrekking hebben, öf op de geheele mannelijke bevolking öf op de geheele vrouwelijke bevolking. Ook onder deze echter bestaan nog vele verschilpunten, omdat vooreerst de tijd van waarneming niet altijd dezelfde is, zoodat de eene sterftetafel op meer verouderde gegevens berust dan de andere, terwijl bovendien de methode, volgens welke de waarnemingen gemaakt en aangeteekend worden, niet voor eiken samensteller van een sterftetafel dezelfde is.

De keuze nu uit de verschillende bestaande sterftetafels is van groot belang voor elke Maatschappij van Levensverzekering, ja, men kan gerust aannemen, dat daarin voor een groot deel de waarborgen harer soliditeit liggen. Er zijn landen, waar behalve tafels, die op de geheele bevolking of op groepen daarvan betrekking hebben, z.g. ondervindingstafels bestaan, die opgemaakt zijn naar de jarenlange waarnemingen bij verschillende Maatschappijen; zoo in Engeland de Ondervindingstafel van 17 en die van 20 Maatschappijen, in Duitschland die van 23, in de Vereenigde Staten die van 30 Maatschappijen. Daar hebben de Levensverzekeraars voor het kiezen. Maar in Nederland baart de keuze der Sterftetafels meer zorgen. Ten onzent is de sterfte ongeveer gelijk aan die in de omliggende landen, maar toch hebben verdienstelijke mannen in Nederland door eigen arbeid sterftetafels samengesteld, die bruikbaar en voor onze Maatschappijen van het hoogste belang zijn. Vooral de arbeid van de Professoren Van Geer en Van Pesch mag op dit gebied geroemd worden. Zoo zijn ook onze Maatschappijen in staat, aan hunne berekeningen even betrouwbare gegevens ten grondslag te leggen als hare buitenlandsche zuster-instellingen. Maar uit het gemis aan een algemeen aangenomen, aan een soort standaardtafel, vloeit van zelf voort, dat er in de gekozen tafels bij de verschillende Maatschappijen nog al verscheidenheid bestaat, en dat men ook nog vaak buitenlandsche (speciaal Engelsche) tafels kiest. Toch kunnen

Sluiten