Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Herverzekering. Opslag op depre-

methode, waarnaar de premiën berekend worden, gebleken is), dat bij het vaststellen dier premiën erop gerekend wordt, dat alle verzekerden, ze tot aan hun overlijden ook werkelijk voldoen zullen. Anders stemt de waarde dier premiën niet overeen met het bedrag der gevonden nettokoopsom, en zal de Maatschappij feitelijk minder ontvangen dan waarop zij gerekend had, waartegenover zij echter minder uit te keeren heeft. Dit onderwerp staat in nauw verband met de moeielijke kwestiën over den zoogenaamden afkoop van polissen: juist in dat geval houdt de verzekerde tusschentijds met de premiebetaling op.

Uit dezen coöperatieven grondslag zou een gevaar kunnen voortvloeien, wanneer Levensverzekering-Maatschappijen zulke groote uitkeeringen verzekerden, dat het toevallig spoedig verschuldigd worden daarvan veel te zwaar drukken zou op de inkomsten uit de andere, kleinere verzekeringen. Daarom is de gewoonte van herverzekering ontstaan, d. w. z.: van een hoogen post behoudt de Maatschappij voor zichzelve slechts gedeeltelijk het risico, doordat zij op hetzelfde leven voor de rest te haren eigen behoeve een verzekering sluit bij een zusterinstelling.

II.

Al het voorgaande heeft ten doel gehad aan te toonen, hoe een Maatschappij hare wetto-koopsommen en «etto-premiën voor verzekeringen bij overlijden berekent. Indien zij daarmede volstond, zou zij juist ontvangen datgene, wat zij zich verbonden heeft uit te keeren. Tenzij de sterfte gunstiger was dan haar tafel aanwijst, of de rente, die zij van hare beleggingen maakt, hooger was dan de door haar aangenomen rentevoet, zouden uitgaven en ontvangsten dus volkomen gelijk staan — mits zij in het geheel geene onkosten maakte. Dit is echter een onmogelijkheid, en om de onvermijdelijke kosten, aan haar bedrijf verbonden, te dekken mag zij niet rekenen op een gunstige afwijking in de sterfte of een verhooging van den rentestandaard — twee elementen, die van meer toevalligen aard zijn en waarin even goed afwijkingen ten nadeele der Maatschappij kunnen voorkomen. Om kosten te dekken, die zeker gemaakt moeten worden, mag zij niet rekenen op onzekere bronnen van inkomsten.

Daarom moet op de premiën een zekere opslag gelegd worden, opdat de Maatschappij hare eigene kosten goed make en bovendien uit haar bedrijf eenige winst overhoude. Sommige Maatschappijen, die met en

Sluiten